Aktuális

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az influenza elleni védőoltás 2020. október 14. napjától elérhető a lajosmizsei háziorvosoknál.

 

Az ingyenes influenza elleni oltás beadási időpontjáról TELEFONON, rendelési időben kérjen tájékoztatást a háziorvosától.

-----------------------------------------------

 

Jónak lenni jó- Lajosmizse. Köszönjük az adományokat!

2019. december 11. Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség. A Lajosmizsei Mikulásgyár városunkban is működik az EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálata szervező munkája és sok-sok adományozónk jóvoltából. Adományozók névsora www.egeszseghazlm.hu oldalon olvasható. Nekik köszönhetően a Mikulás 287 gyermeknek ruhát, játékot, tanszert, mesekönyvet, édességet tudott adni rendezvényünkön. Ez úton is köszönjük a támogatásukat. Munkánkat folytatjuk, hogy segíthessünk másokon!

-----------------------------------------------

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

 • A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.
 • Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető. A legtöbb halálos tűzeset december és január hónapban történt.
 • A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmént: 

 • Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes! 
 • Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!
 • Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében - éghető anyagot ne tároljunk!
 • Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!
 • Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!
 • Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.
 • Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.
 • Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)
 • Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!  

TEGYÜNK A TŰZESETI HALÁLESETEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

----------------------------------------------- 

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

Fókuszban a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Elektromosság

Szakmai tapasztalat alapján a lakóépületekben keletkező tűzesetek egyik fő felelőse

az elektromos energia helytelen használata.

 

Mit tehetünk ellene?

Az ingatlan elektromos hálózatát szükség esetén vizsgáltassa felül, azt csak szakember végezze.

Ne terhelje túl a rendszert (pl.: hosszabbítóba, ne csatlakoztasson másik hosszabbítót).

Műszaki cikkeket csak megbízható forrásból vásároljon.

Hibás, sérült berendezést ne használjon.

Ne hagyjon felügyelet nélkül, hőt termelő elektromos berendezést.

Abban az esetben, ha tűz üt ki, ne feledkezzen meg az áramtalanításról.

----------------------------------------------- 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tüdőszűrés eredményei megérkeztek.

Azon személyek, akik nem hoztak magukkal a Lajosmizsei tüdőszűrőre bélyeggel ellátott, megcímzett borítékot,

 tüdőszűrő eredményüket az Egészségházban

kedden és csütörtökön12.00-17.00 közötti időszakban

a fizioterápia rendelőben áthetik.

----------------------------------------------- 

2018. augusztus 1-én megkezdte működését Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye tanyagondnoki szolgálata.

 

MI A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT?

A tanyagondnoki szolgálat a Szociális törvény alapján működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatás célja a segítségnyújtás a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, az egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Célja az alapvető szükségletek kielégítését segítő, önálló életvitelhez szükséges szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.

 

MIBEN TUD SEGÍTENI A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT?

 • A tanyagondnok közreműködik a közösségi és szociális információk átadásában; az önkormányzati és intézményi információk közvetítésében a lakosság részére.
 • Közreműködik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, illetve az idősek nappali ellátása szolgáltatások igénybevételében.
 • Egészségügyi ellátáshoz (háziorvos, szakorvos, egyéb egészségügyi szolgáltatás) való hozzájutást segíti, amennyiben más lehetőség nem áll rendelkezésre.
 • Segítséget nyújt a gyógyszerkiváltásban és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.
 • Egyéni hivatalos ügyek intézésében segít, feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat és más helyi szervezetek, hatóságok, hivatalok felé.
 • Feladata helyi közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése.

 

HOL ÉRHETŐ EL A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT?


A tanyagondnoki szolgálat működési területe Lajosmizse, Mizse 2 – 253. számozású tanyák területe (nem tartalmazza a Felsőlajoshoz tartó Mizse településrészt). A tanyagondnok a területen élőket személyesen felkeresi és tájékoztatást nyújt tevékenységéről.

 

A tanyagondnok elérhető a +36-30/283-4256 telefonszámon, illetve a gondozasilajosmizse@gmail.com elektronikus levelezési címen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lajosmizse Város Önkormányzata

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

 

pályázatot ír ki a Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyeleten


ügyeletes orvos

 

feladat ellátására. 

 

Ellátandó feladat:

Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyeleten ügyeletes orvosi feladatok ellátása személyes közreműködői szerződés keretében.                

A munkavégzés helye:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

 

Pályázati feltételek:

 •  

  Egyetem (4/2000 (II.25) EüM rendelet 11.§ 9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

 •   

  büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 •  

  MOK kártya

 • Működési nyilvántartási kártya

Jelentkezési határidő: folyamatos

A pályázati kiírással, ügyeleti díjakkal kapcsolatosan további információ Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezetőtől kérhető, a 30/395-2575 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldéssel (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.).
 • Elektronikus úton Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezető részére az egeszseghaz@egeszseghazlm.hu e-mail címen keresztül

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., továbbiakban: az Intézmény) az Egészségház több pontján elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszert az Intézmény kezeli. 

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a felvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a 
személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver tárolja. A felvételek megtekintésére jogosult az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az intézményi informatikus. A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. 

 

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

 

Amennyiben az érintett álláspontja szerint az Intézmény megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az intézményvezetőhöz címzett panasszal élhet. Jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Lajosmizse, 2018. 05.01

                                                                                                          Józsáné dr. Kiss Irén,  intézményvezető

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (EGYSZI) régi/új vezetője Józsáné dr. Kiss Irén

 

Az Intézmény 2013. július 1-től a Lajosmizsei és a Felsőlajosi Önkormányzat által alapított Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába került.

A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács pályázatot írt ki az Intézmény intézményvezetői állására, mert a korábbi, 5 évre szóló vezetői megbízás ez év március 31-vel lejár. A kiírásra 2 pályázat érkezett. A jelenlegi vezető mellett Bugya László, középiskolai tanár, a Kecskeméti SOS Gyermekfalu vezetője is pályázott az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetői állására. A pályázati eljárás során működő Szakmai Szakértői Bizottság és a 2 Önkormányzat Társulási Tanácsa egyhangú szavazattal Józsáné dr. Kiss Irént nevezte ki az Intézmény élére, a 2018-2023 közötti időszakra.

 - Szerkesztőség: Az Intézmény, EGYSZI 4 korábbi szervezet/feladatkör - szociális intézmény, helyi egészségügy, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat - összevonásával jött létre, 2000.01.01. hatállyal. A sokféle feladatkör igazi szakmai kihívást jelenthet vezetőnek, az ott dolgozó szakembereknek egyaránt? 

- Józsáné dr. Kiss Irén: Intézményünk az Egészségházban működik. Valóban, az Egészségház, a sok szolgáltatásával, mára egy egészségügyi és szociális szolgáltató központtá vált. Egy helyen elérhető nem csak a házorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, hanem szakrendelések egész sora is. Míg az előbbiekkel az Intézménynek csak infrastrukturális jellegű feladatai jelentkeznek, a hozzánk tartozó egészségügyi alapellátás (ügyelet, védőnői ellátás), a járóbeteg-ellátás (nőgyógyászat, szemészet, pszichiátria, kardiológia, bőrgyógyászat, reumatológia, fizioterápia, gyógy-torna) és a labor esetében gondoskodni szükséges a teljes- körű működésről. A munkánkat úgy igyekeztünk ellátni, hogy a helyiek elérjék azokat a szolgáltatásokat Lajosmizsén, amelyekre a mindennapok során szükségük van. Így az előbbieken kívül még diabétesz szakrendelés, ortopédia, urológia, ultrahang szakrendelés, fül-orr-gégészet, reflexológia, tangentor, gyógy-masszázs, iszappakolás, gyógyászati bolt is rendelkezésre áll, helyben. Ügyeltünk arra is, hogy a szolgáltatások döntő többsége a lakosságnak ingyenes legyen. A magánrendelések 1-1 egészségügyi szolgáltatást jelentenek. Telepítésüknél a nagyarányú igénybevétel és a betegek utaztatásától megkímélése volt a legfőbb cél. Szolgáltatási palettánk igen hangsúlyos része még, az elsősorban idősek ellátását biztosító idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, az egészségügyi és szociális távfelügyelet, továbbá az integrált szolgáltatásként jelentkező család-és gyermekjóléti szolgáltatás.

- Szerkesztőség: E sokféle szolgáltatás hogyan működtethető? Ellátásuk során milyen feladatok jelentkeznek?

- Józsáné dr. Kiss Irén: Szolgáltatásainkat alapítói/fenntartói engedéllyel, kapacitásbefogadással, finanszírozási szerződések és működési engedélyek birtokában végezhetjük. A működés előfeltétele a megfelelő szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember biztosítása. Ez ma már a legnagyobb feladatot jelenti, hiszen a szakemberhiány az egészségügyben és a szociális szakterületen elsőként jelentkezett. Elengedhetetlen a megfelelő tárgyi, szakmai környezet biztosítása, a működés finanszírozása. E feltételek állami normatíva igénylésével, továbbá egészségügyi, önkormányzati-fenntartói, pályázati finanszírozással biztosíthatók. 2001-től eddig a fejlesztések több hullámban megvalósultak. A működtetést rentábilisan, szigorú költségvetési, pénzügyi szabályok betartásával tehetjük.

- Szerkesztőség: Milyen célokkal vágott neki a 2018-23 közötti időszaknak?

- Józsáné dr. Kiss Irén: Az egyik legfőbb cél az eddigi eredmények, szolgáltatások megőrzése, s olyan módon biztosítása a lakosságnak, hogy az ellátás teljes megelégedettséggel járjon. A 2018-23 közötti évek egy új fejlesztési időszakot is jelentenek. Folyamatos az igény a modern, hatékony gyógyítást szolgáló egészségügyi gépekre, informatikára, üzembiztos gépjárművekre, felszerelt, kulturált, komfortos szakmai helyiségekre. Elengedhetetlen a gép-műszerpark folyamatos újítása. Ebben az időszakban esedékes a szívultrahang készülék cseréje, a nőgyógyászat - ultrahang beszerzése, kolkoszkóp és vizsgálóágy csere - megújulása. Segítem, támogatom a fogászatra váró betegek fogröntgenezésének helyi megoldását és modernizálását. A 16 éves ügyeleti gépjármű cseréjét meg kell oldani.  A másik legfontosabb cél az egészség megőrzésében a prevencióval, szűrésekkel jelen lenni, a lakosság átszűrtségét minél magasabb szinten elérni. Ehhez jó segítséget fog adni az intézményi hagyományos egészségügyi hét rendezvényein kívül az, hogy a Kecskeméti Járási szinten működő Egészségfejlesztési Iroda működési területén Intézményünk annak egyik alközpontjává vált. Ez a helyiek számára sok-sok egészségügyi szolgáltatást, szűrést, életmód klubok indítását hozza a jövőben. A számos allergiás jellegű (pl. étel-intolarencia) megbetegedések arra ösztönöznek bennünket, hogy a táplálkozással összefüggő szolgáltatások és tanácsadások helyben biztosítottak legyenek. Az idősek ellátása terén a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetését szorgalmazzuk, Lajosmizse sajátos területi, demográfiai jellemzői miatt. A gyermekvédelemben a december 1-én elindult, TOP-5.2.1-15 „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”című, 60 milliós projekt a következő 3 évre határoz meg feladatokat számunkra, a különböző szakmai programjai  révén, konzorciumi tag minőségünkben. A részletek olvashatók pályázatomban a www.egeszseghazlm.hu honlapon.

- Szerkesztőség: Jó munkát kívánunk a következő időszak feladataihoz! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Betegek! 

2018. március 19. napjától az Egészségház Laborjában előjegyzési rendszer működik.

Felhívjuk kedves Betegeink figyelmét, hogy a Lajosmizsei Laborban történő vérvétel előjegyzéshez kötött, ez alól a sürgős esetek tesznek kivételt, melynél a vérvételt soron kívül elvégezzük.

Időpont kérhető:

 • Beutaló kézhezvételekor lajosmizsei háziorvosánál,
 • Beutaló kézhezvételekor lajosmizsei házi gyermekorvosánál,
 • Beutaló kézhezvételekor lajosmizsei fogorvosánál,
 • Beutaló kézhezvételekor lajosmizsei szakorvosnál,
 • Személyesen a laborban vagy a 76/556-231 telefonszámon
 • Interneten keresztül a www.egeszseghazlm.hu honlapunkon található labor előjegyzés menüpont alatt a beutaltak is foglalhatnak időpontot.

 

Első alkalommal időpont foglalást megelőzően regisztrálni szükséges. Az időpontfoglalás során az előjegyzési program által kért adatok megadása kötelező. Foglalásról visszaigazolást küldünk e-mailben, esetleges probléma esetén telefonon értesítjük.

Amennyiben vérvétel nem történik, csak mintaleadás (vizelet), nem kell időpontot foglalni.

Terheléses vércukor- és inzulinvizsgálathoz időpont kérhető munkanapon 10.00- 15.00 között személyesen a labor munkatársaitól vagy a 76/556-231 telefonszámon.

Vércsoport meghatározás vizsgálata hétfői és szerdai napokon történik. Előjegyzés esetén ezekre a napokra történjen az időpont foglalása.

 

Megértésüket köszönjük!

 

Labor Munkatársai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Taps és figyelem járt az önzetlen segítőknek

 

Idén a megszokottnál is többen voltak jelen a többszörös véradókat köszöntő ünnepségen a lajosmizsei Egészségházban.

Többéves hagyomány, hogy az intézmény októberi szakmai napjai keretében kitüntetik a helyi jubiláns véradókat. Ezúttal 36 önkéntest ismert el és jutalmazott jelképes ajándékkal a véradásokat szervező Magyar Vöröskereszt megyei szervezete.

Kitüntetést vehettek át többek között: Drabant Erika, Oláh István, Török András (50-szeres véradó), Boros Sándor (60), Apró Ferenc (70), Korsós László­ és Nagy Péter Pál (80). Apró Ferenc korábbi önkormányzati képviselőt külön is köszöntötték, aki sikeres szívműtéte miatt már nem adhat többször vért, de arra büszke lehet, hogy 70 alkalommal önzetlenül segített embertársain. Ugyancsak kijárt a taps azon családoknak, ahol a férj-feleség, apa-fia, anya-lánya is rendszeres véradó.

A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete részéről Lipóthné Komjáti Andrea, a szervezet igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. – Minden véradó önzetlenül segít embertársain, és ezt a feltétel nélküli odaadást nem lehet nekik elégszer megköszönni. Minden tiszteletem az önöké – fogalmazott. Az igazgató hozzátette: jó érzés találkozni a rendszeres véradóikkal, megismerni a személyes történetüket, motivációjukat. Vele együtt gratulált a jubiláns véradóknak dr. Gyulai Ildikó, az OVSZ Kecskeméti Területi Vérellátó vezető főorvosa, Szilágyi Lászlóné ­Dóra, a térség vöröskeresztes felelőse, valamint Basky András, Lajosmizse polgármestere.

(Forrás: www.baon.hu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Babaköszöntő Lajosmizsén 

Tegyünk együtt a szoptatásért! címmel megemlékezést tartottak pénteken a lajosmizsei Egészségházban. A 2017. évi Szoptatás világnapja alkalmából megtartott rendezvényre a védőnők azokat az anyukákat hívták meg, akik hat hónapon túl is szoptatták babájukat. Zsikla Ágnes járási vezető védőnő tartott előadást a szoptatásról. Az előadás után az anyukáknak egyenként gratuláltak. A védőnők kismamákat is hívtak az ünnepségre, akiknek szerettek volna ezzel is egy kis útravalót adni az anyasághoz.

(Forrás: www.baon.hu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a 2017/2018. évi térítésmentes influenza elleni védőoltásról 

Tisztelt Hölgyem!

Tisztelt Uram!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására.

Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti betegség. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi,illetve izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél jelentkeznek a felsorolt tünetek.

A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese- máj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.

Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású lehet.

Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?

Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül akrónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegnek,krónikus máj-és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.

A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen oltott idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdőgyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet.

A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő és az oltást is minden évben újra be kell adatni. A hazai influenzavakcinaélő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak.

Ne adjon esélyt az influenzának, oltassa be magát!

 

A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a rendelőben tájékozódhat.

BKM Kormányhivatal

Kecskeméti Járási Hivatal

Hatósági Főosztály

Járási Népegészségügyi Osztály

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult Intézményünk hivatalos facebook oldala! 

 Egészségház Lajosmizse  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi a kanyaró?

Az egész világon elterjedt, igen ragályos fertőző betegség, amelyre lázas, hurutos bevezető szakasz és az azt követő kiütéses fázis jellemző.

Tünetek: hányás, étvágytalanság, levertség, bőrkiütés, fejfájás, köhögés, hőemelkedés, magas láz, hasmenés, rekedtség, hurutos tünetek, orrfolyás, bágyadtság, piros torok, nagyfoltú kiütés a szájban, nagyfoltú kiütés a garatban, Koplik-folt, nem viszkető bőrkiütés

A vírus a légutakon, esetleg a szem kötőhártyáján keresztül kerül a szervezetbe.

A kanyaró tünetei, kórlefolyása

Klasszikus formájában a kanyaró egy 9-11 napos lappangási időszakkal kezdődik. Ennek második felében bágyadtság, levertség, étvágytalanság, fejfájás, hőemelkedés, hurutos tünetek, hányás, hasmenés. Az ezt követő 4-5 napban a hurutos tünetek kifejezetté válnak, a torok, garat vérbő, ezért piros színű. Magas láz kíséretében köhögés, rekedtség, erős orrfolyás, kötőhártya-gyulladás jelentkezik. A beteg gyermek kerüli a fényt, közérzete igen rossz, nagy beteg benyomását kelti. Megjelennek az igen jellegzetes nyálkahártya-tünetek: a szájban és a garat egészén ún. nagyfoltú kiütés, a kisőrlő fogak magasságában pedig a szájnyálkahártyán az ún. Koplik-folt, amely egy apróbb elemekből álló, grízszerű, sárgásfehér felrakódás.
A bőrkiütés általában a 14. napon jelenik meg. A fül mögött és a halántékon kezdődik, majd rövidesen az arcon is láthatóvá válnak a lencsényi, gombostűfejnyi, vörös árnyalatú bőrjelenségek, melyek a duzzadt bőrből kissé kiemelkednek. 2-3 nap alatt lefelé terjedve ellepik az egész testet. A kiütések helyenként összefolynak, de ép bőrszigeteket is hagynak. A bőrelváltozás nem viszket, ujjnyomásra eltűnik. 4-5 napos fennállás után barnás árnyalatú lesz, majd eltűnik. Ezt követően néhány hétig barnás pigmentáció maradhat, mely korpázó hámlással szűnik meg. A kanyaró nem okoz maradandó hegképződést.

A kanyaró egyik fő tünete a láz

A láz a kiütéses szakban végig magas marad, és általában az elhalványodással együtt hirtelen szűnik meg.
Hatékony antivirális (vírusellenes) kezelés nem áll rendelkezésre. Szövődmény nélküli esetben a tünetek kezelése szükséges: láz- és köhögéscsillapítás, sok folyadék fogyasztása, ágynyugalom. Amennyiben baktériumok okoznak szövődményt, a megfelelő antibiotikumot alkalmazza a kezelőorvos.

A kanyaró megelőzése

Magyarországon a kanyaró elleni védőoltás a kötelező oltások közé tartozik. Magyarországon a 15. hónapot betöltött kisdedek oltandók. Emlékeztető oltást a 11 évesek kapnak az általános iskola 6. osztályában. Elmaradt oltás bármely életkorban pótolható! Folyamatos kézmosás vírusölő hatású kézfertőtlenítővel, zsúfolt helyek kerülése. 

Forrás: BKM Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátására

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye egészségügyi szolgáltatókat keres Lajosmizse és Felsőlajos térségének hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeletének ellátására.

 

Feladat: Lajosmizse és Felsőlajos közigazgatási területéhez tartozó felnőtt és gyermek lakosság hétközi és hétvégi ügyeleti ellátása.

Szerződés jellege: személyes közreműködői szerződés

Feltétel: a feladatot ellátó orvosnak meg kell felelnie a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feltételeknek.

Ügyeleti rend:

 • hétköznaponként (hétfő-péntek) 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
 • hétvégén (szombat – vasárnap) 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.

Díjazás:

 • Hétfő-csütörtöki napokon: 2.700 Ft/óra
 • Pénteki napon: 3000 Ft/óra
 • Munkaszüneti nap: 3340 Ft/óra
 • Kiemelt ünnepnap: 4800 Ft/óra

Jelentkezés személyesen, vagy postai úton, levélben az alábbi címen:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető
6050, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

Telefonon: +36-76/356-184

E-mailen: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Véradás

Időpontok:

2018. június 14.                     8.30-13.00 óra

2018. október 04.                  8.30-13.00 óra

2018. december 06.        8.30-13.00 óra

 

 

Helyszín:

Egészségház, I. emelet (Tanácsterem) 8.30-13.00

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultrahang magánrendelés az Egészségházban!

  

Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy 2017. június 12. napjától hasi ultrahang vizsgálatra, pajzsmirigy, nyaki erek, felső és alsó végtagok ereinek, illetve lágyrészek ultrahang vizsgálatára nyílik lehetőség a Lajosmizsei Egészségház ügyeleti folyosón található szakorvosi rendelőjében.

A magánrendelésen, előzetes bejelentkezés alapján, hétfői napokon 17.00 és 19.00 óra között várjuk a betegeket, szűrővizsgálatra érkezőket.

A vizsgálatot végző orvos: Dr. Katona Viktória radiológus szakorvos

Bejelentkezés a 30/903-2595 telefonszámon lehetséges.

Weblap: www.lajosmizse-ultrahang.hu 

Minden Kedves beteget sok szeretettel várunk!

                                                                                                                Dr. Járomi Péter

Urológus szakorvos

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elégedettek a változásokkal a családsegítők

 

Pozitív változásokat hozott a tavalyi év tapasztalatai alapján a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok összeolvasztása – derült ki a lajosmizsei Gyermekvédelmi Konferencián kedden.

Gyermekvédelmi konferenciát szervezett Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézete kedden. A tanácskozás témája a gyermekvédelem terén bekövetkezett 2016. évi változások és annak tapasztalatai voltak. Tavaly ugyanis a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat egységgé olvadt: települési szinten létrejöttek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok, járási szinten pedig a Család- és Gyermekjóléti Központok.

Az előadások során pozitívumként emelték ki az előadók, hogy a változások révén a problémák immár komplex módon kezelhetők, az egyes szakfeladatokat ellátók közötti kommunikáció pozitív irányba fejlődött. A jelzőrendszer változásait szintén pozitívumként értékelték a résztvevők, ugyanis 2016-tól a gyermekvédelem terén immár nem lehetőség, hanem kötelező a jelzés veszélyeztetettség észlelése estén. Sőt immár súlyosan veszélyeztető körülménynek számít egy család tekintetében az együttműködés hiánya is.

Az előadók hangsúlyozták: az elmúlt év tapasztalatai alapján kiváló az együttműködés a Lajosmizse és Felsőlajos vonzáskörzetét érintő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Kecskeméti Központ között.

A lajosmizsei szolgálat segítségét a tavalyi évben összesen 336 család kérte. Leggyakoribb problémáik közé tartoztak az anyagi, gyermeknevelési, egészségügyi és életviteli gondok, a családi konfliktusok, a bántalmazás, illetve az ügyintézéssel kapcsolatos problémák. 2016-ban továbbá 163 veszélyeztetett kiskorúról készült feljegyzés a térségben. Veszélyeztetettségük fő okai az anyagi és családi problémák, valamint a nem megfelelő életvitel és lakáskörülmények voltak.

(forrás: www.baon.hu)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luca Nap

2016. december 13 -án Lajosmizsén megrendezett Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepségen készült video feltételt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg. Az adományoknak köszönhetően 298 gyermeknek sikerült ajándékcsomagot átadnunk.

Köszönjük a támogatásokat!

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=izLcg0lWpPU

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bőrgyógyászati szakrendelés

2016. szeptember 01. napjától Dr. Domján Kornélia főorvos, bőrgyógyász szakorvos látja el

az Egészségházban a bőrgyógyászati szakrendelést. 

Rendelési idő:Csütörtök 8.00-11.00 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elismerő oklevél adományozása

Dr. Végh Lajos és Somodi Jánosné részére

 

Lajosmizse Város Önkormányzata A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.) rendeletében foglalt „Elismerő oklevél” díjat adományozta Dr. Végh Lajos főorvos és Somodi Jánosné intézményi főnővér részére. Basky András polgármester az elismerő oklevelet az idei Semmelweis Napi Ünnepségen adta át. A díjazottakat köszöntötte Dr. Horváth Zsolt főorvos, a Bács-Kiskun megyei Kórház szakmai igazgatója is.

 

Dr. Végh Lajos, a szülészet-nőgyógyászat és a klinika onkológia szakorvosa. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1958-ban orvosi diplomát szerzett. Még ebben az évben, ifjú szakemberként a kecskeméti megyei kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán kezdte el az orvosi szakmai tevékenységét. Szülészet és nőgyógyászatból 1963-ban sikeresen vizsgát tesz. Dr. Végh Lajos 1972-ben megpályázta a megyei Onkológiai Gondozó vezető állását, amelyet elnyert, főorvosi beosztással. Főorvos Úr klinikai onkológiából 1987-ben szakvizsgázott, jeles eredménnyel.

Dr. Végh Lajos 1958-tól 1998-ig főállású kórházi orvosként végezte a gyógyító tevékenységet. A 40 év során az onkológiai szakterülete mellett folyamatosan részt vett a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály munkájában, annak műtéti programjaiban, ügyeleti rendszerében és tudományos életében.

Főorvos Úr 1998. december 1-től napjainkig Lajosmizsén is végez nőgyógyászati szakrendelést. Az eltelt 18 év alatt Lajosmizse és Felsőlajos településeken élő hölgyek nőgyógyászati szűrését és gyógyítását végezte, kiemelkedő szakmai tudással, kivételesen nagy szakmai tapasztalattal, megértő, emberséges attitűddel és mély szakmai alázattal.

Dr. Végh Lajos lajosmizsei orvosi-szakmai tevékenysége során megbízható, mindig szolgálatkész, pontos munkatársra lelt Somodi Jánosné intézményi főnővér személyében.

Somodi Jánosné a Kecskeméti Bányai Júlia Egészségügyi Szakközépiskolában ápolóként végzett,1978-ban. A középfokú tanulmányok befejezését követően munkáját ott kezdte, ahol született, a lajosmizsei Szülőotthonban. Így számára teljesen egyértelművé vált, hogy szülésznő lesz. E célját már a következő évben, 1979-ben elérte, s szülésznői végzettséget szerzett a Kecskeméti Egészségügyi Szakiskola Szülésznői Ráképző Szakán. Szorgalmának, s elhivatottságának köszönhetően 17 évig, 1978-1995-ig a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának szülésznőjeként dolgozott a Lajosmizsei Szülőotthonban.

 

Somodi Jánosné szakmai életében további mérföldköveket jelentenek az alábbi munkaköri feladatok:

Munkatársunk sokoldalú felkészültségének és megszerzett szakképzettségeinek köszönhetően: 1995-től nőgyógyászati asszisztensi, 2004-től fizioterápiás asszisztensi, 2013-tól mai napig Intézményi főnővéri feladatokat is ellát az Egészségházban. Somodi Jánosné a fizioterápiás munkát arra tekintettel végezheti, hogy 2003-ban megszerezte a fizioterápiás asszisztensi szakképzettséget is.

Munkatársunk az egészségügyben töltött 38 év alatt tanúbizonyságot tett szakmai elhivatottságáról, amelynek érdekében ismereteit folyamatosan bővítette, a betegek gyógyulása érdekében munkáját alaposan, precízen végezte.

 

Dr. Végh Lajos főorvos és nőgyógyászati asszisztense, Somodi Jánosné nagy elszántsággal és elhivatottan végzik évek óta a nőgyógyászati gyógyító tevékenységet, a lakosság rákszűrését, szervezik a mammográfiai szűrést. Kiemelkedő szakmai és emberi teljesítményt nyújtottak külön-külön is és együttdolgozásuk ideje alatt is az egészség megőrzése érdekében, a prevenciós tevékenységeik során az egészségügyi hetek szervezésével, a szűrések népszerűsítésével és lebonyolításával. Tevékenységükkel a szakma és a betegek elismerését is kivívták.

 

A kitüntető cím, a szakmai kitüntető díj és az elismerő oklevél, életmű, kiemelkedő teljesítmény, alkotó munkásság elismeréseként adományozható.

 

Szakmai életútjuk alapján Munkatársaink méltóvá váltak a Fenntartó, Lajosmizse város Önkormányzatának az elismerésére is, amelyhez ez úton is tisztelettel és szeretettel gratulálun

                                                           Józsáné dr. Kiss Irén

EGYSZI intézményvezető és Munkatársak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kedves Véradók és leendő Véradók!  

Hazánkban 1939 óta a Magyar Vöröskereszt szervezi az önkéntes véradásokat. Naponta mintegy 1800 ember önzetlen segítsége szükséges ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon a betegek rendelkezésére. A modern autóknak és motorkerékpároknak „köszönhetően” egyre több a súlyos baleset, a folyamatosan fejlődő műtéti technikák is egyre több vért igényelnek és a transzfúzióra szoruló betegek száma is mindig nő. Ezzel szemben sajnos a véradók száma egyre csökken. Korábban csak nyáron jelentkeztek kevesebben véradásra a szabadságok miatt, mostanság viszont egész évben számolnunk kell ezzel a problémával.

Lajosmizsén évente 4 lakossági véradást szervezünk, szép környezetben, kellemes körülmények között, az Egészségházban, valamint minden év szeptemberében az Olívia Kft.-nél. Mindkét helyen kedvesen fogadnak minket és jó páran fáradoznak azon, hogy minél több véradó jöjjön el a meghirdetett időpontokban, és mással nem helyettesíthető adományával járuljon hozzá beteg emberek gyógyulásához, életben maradásához.

 

Helyszín:

Egészségház

2012. év

(fő)

2013. év

(fő)

2014. év

(fő)

2015. év

(fő)

2016. év

(fő)

Március

96

55

55

64

47

Június

81

56

69

64

50

Október

93

66

62

78

 

December

76

57

66

59

 

Összesen:

346

234

252

265

 

Olívia Kft.

25

32

28

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míg 2012-ben összesen 346-an jöttek el az Egészségházban tartott 4 városi véradásra, a következő években a létszám jóval 300 alatt maradt és az idén lebonyolított 2 véradás sajnos még további csökkenést jelez.

A vér semmi mással nem pótolható.  Egyetlen véradó 3 betegen segíthet: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt-és vérlemezke- koncentrátum készül. Minden vérre szoruló a neki szükséges vérkészítményt kapja meg. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a vércsoportját ismerheti meg, hanem a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a hepatitis B, C és szifilisz kimutatására is. Az alkalmanként levett 4,5 dl vér nem veszélyezteti a véradó egészségét. A véradás előtt és után ajánlott bőséges folyadékfogyasztás hozzájárul ahhoz, hogy a vérképző szervek mielőbb pótolják a hiányokat.

Sok-sok köszönettel tartozunk Önöknek eddigi véradásaikért és nem győzünk hálálkodni természetesen a betegek nevében is. Kérjük Önöket, amennyiben egészségük engedi, térjenek vissza, illetve lépjenek be a Véradók táborába! Higgyék el, nagy örömet okoz, mikor megkapják vérük felhasználásáról az SMS-t, meg egyáltalán a tudat, hogy segíthettek valakin. Idén október 06-án a Szakmai Napok keretein belül az Egészségházban szervezett soron következő véradáson 21, ebben az évben jubiláló véradót köszöntünk, köztük olyat, aki már 90-szer adott vért. 

Várunk minden 18 és 65 év közötti, segíteni akaró nőt és férfit, aki egészségesnek érzi magát, legalább 50 kg és fél éven belül nem készült tetoválása vagy nem kapott testékszert.

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán kitüntető érzést, hogy megtehetted.”  

/Albert Schweitzer/

Mélységes tisztelettel és köszönettel:

Dr Szilágyi Lászlóné

Magyar Vöröskereszt

Bács-Kiskun megyei Szervezete

 megyei véradószervező koordinátor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sport -és Szabadidőtábor 

2016.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Sport- és szabadidőtábor nagy népszerűségnek örvend a lajosmizsei gyermekek körében. A siker köszönhető Faragó Gyula testnevelő tanár, futballedző személyének, aki az idén is elvállalta a táborvezető felelősségteljes feladatát, és változatos játékokkal igyekezett átadni a sportolás fontosságát, a mozgás örömét a táborozóknak.

A tábor népszerűségét mutatja, hogy idén is két csoportot indított a Szolgálat a nagyszámú jelentkezőkre való tekintettel: 2016. június 27 - 2015. július 01-ig az első turnusban is 20 gyermek, július 04-től 08-ig a második turnusban is 20 gyermek táboroztatása valósult meg.

A táborozás helyszínét a csodálatos szépségű Sport-és Szabadidő Központban biztosították a szervezők, ahol a gyermekek rendelkezésére állt az összes sporteszköz, amelyek színesítették a táborozók fizikai és szellemi próbatételeit.

Idén sem maradhatott el a nagy melegben a hűsítő csobbanás a Liza Aqua &  Conference Hotel strandján.

A táborlakók – Skultéti Jánosné, a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület elnöke tárlatvezetésével - új élménnyel és sok ismerettel gazdagodtak a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megtekintése során.

A táborozók a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete által rendezett állandó kiállítást is megtekintették a Lajosmizsei Ipartestületi Házban. A gyermekeket Verdung Imre elnök vezette körbe, sok - sok érdekességet mutatva és mondva a mesterségekről, melyet a gyermekek figyelmesen hallgattak.

A Magyarvíz Kft. támogatásának köszönhetően a „Legyetek Jók, Ha Tudtok!” Alapítvány 50 000 Ft-al támogatta a táborozó gyermekek Árkád Étteremben történő étkeztetését. Köszönjük továbbá a Magyarvíz Kft.-nek az ásványvíz adományt, amellyel a gyermekek a tábor ideje alatt szomjukat olthatták.

Köszönjük a támogatásokat!             

  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tévhitek a tejfogakról!

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák! Itt a nyári szünet.

Fogják meg gyermekeik, unokáik kezét és látogassanak el a fogászatra!

 

A gyerekek szájában 20 db tejfog található. A felső állcsonton 10 db, az alsó állcsonton 10 db.

Ezek idővel elromolhatnak, elszíneződhetnek, zománchiányosakká válhatnak, szuvasodhatnak, begyulladhatnak, letörhetnek, vagy éppen balesetet szenvedhetnek. Fontos tudni, hogy minden tejfogat rendszeresen kezelni és tisztítani kell!

Szuvas tejfog esetén fogorvoshoz kell fordulni, hogy betömje, vagy egyéb kezelést végezzen. A metsző tejfogaknak 5-6 éves korig, a rágó fogaknak 10-12 éves korig kell, hogy a gyermek szájában maradjanak, ugyanis ezekkel rág a gyermek.  Ha idő előtt húzásra kerülnek, súlyos emésztési, fogászati, fogszabályzási rendellenességet okozhatnak.

A fogászati kezelés során megtörténik a tejfogak tisztítása, karbantartása, kezelése, tömése, gyökérkezelése, húzása, a zománchiányos fogak fluoridos kezelése. A tejfogakat rendszeresen mosni kell legalább reggel és este!

Az iskolafogászaton nem csak szűrés történik, hanem a fogak kezelése is minden gyermek esetén, akiknek ez szükséges. Elkezdődött a nyári szünet, mikor is a gyermekeknek elegendő idejük van felkeresni a fogorvosukat és azokat a fogakat, amiket a szűrés alkalmával szuvasnak, gyulladtnak láttak vagy húzásra ítéltek, azokat tetessék rendbe, hogy az új tanév már ápolt és lekezelt fogakkal kezdődjön!

Mi hozzájárulunk ahhoz, hogy az iskolafogászat ne „rémálom”, hanem egy kellemes időtöltés legyen a gyermekek számára.

 

Várjuk szeretettel kis Betegeinket!  

 Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos

Dénes Viola asszisztens

Bejelentkezni rendelési időben: 06 76 457 503.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HilfsWerk Lichtenstein Segélyszervezet adománya

Szállító: Titz Gmbh. - Lichtenstein

 

A Lajosmizsei Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Fejesné Gajdácsi Irén évek óta kapcsolatban áll a lichtensteini székhelyű HilfsWerk Segélyszervezettel, amelynek köszönhetően már harmadszorra kapott a város adományt, a rászorultak megsegítésére. Az újabb adomány 2016. év áprilisában érkezett Lajosmizsére a HilfsWerk Lichtenstein Segélyszervezettől, amelynek szállítását és a felmerülő költségeket az ugyancsak Lichtensteini székhelyű Titz Gmbh. vállalta. Az adomány főként ruhaneműket tartalmazott, de kaptunk különféle gyógyászati segédeszközöket, amelyek nagy segítséget jelentenek a házi segítségnyújtásban is.

A HilfsWerk Lichtenstein Segélyszervezettel és a szállítást térítésmentesen biztosító Titz Gmbh. logisztikai vállalkozással való együttműködésünk több éves múltra tekint vissza. A 2012. évben kapott első szállítmány után az idei már a harmadik, amely jelentősen bővíti a Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány és az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatás eszköztárát.  Az Alapítvány az Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkásainak közreműködésével azonnal megkezdte az adomány rendszerezését, amely munka azóta is folyamatos.

A rendszerezést követően a kiosztás a szociális segítő munka részeként folyamatosan történik, figyelembe véve és rangsorolva a felmerülő jogos igényeket. A gyógyászati segédeszközöket az egyre növekvő szükségletek kielégítése érdekében csak szerződés alapján, meghatározott időre, térítés mentes kölcsönzés formájában tudjuk majd a rászorulók rendelkezésére bocsátani. Erre vonatkozó kéréseket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai gyűjtik ügyfélfogadási időben és az ismert elérhetőségeken, melyek honlapunkon és az Egészségházban kifüggesztve megtalálhatók.

A lajosmizsei rászorultak nevében köszönjük a HilfsWerk Segélyszervezet adományát és a Titz Gmbh tulajdonosainak a szállítás és költségei felvállalását.

 

Dr. Mészáros – Petike Zsuzsanna

EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezető

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fül-orr-gégegyógyászat szakrendelés

 

Kedves Lajosmizseiek!

 

Ebbe a szép, hangulatos városba költözésünket követően elhatároztam, hogy orvosi hivatásom gyakorlása során szerzett ismereteimet és tapasztalataimat a lajosmizsei emberek és a környékben élők szolgálatába állítom.

 

Közel 40 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, melyből 25 évet Stuttgartban, a saját rendelőmben töltöttem el. A fül-orr-gégegyógyászat mellett foglalkozom allergológia diagnosztikájával és kezelésével, szédülés, fülzúgás okának felderítésével, kezelésével. 20 éve végzek kínai orvoslást. Szakképzésben részesültem Németországban, Kínában és Magyarországon. Foglalkozom nyelv diagnózisával, akupunktúrával, fájdalomcsillapítással (gerinc, térd, fejfájás), fogyás elősegítésében, nikotinfüggőség megszűntetésével. A legfontosabb, hogy a szervezet újra egyensúlyba kerüljön.

 

2015. decembere óta látok el fül-orr-gége magánrendelést a lajosmizsei Egészségházban. Rendelés helye:    6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., Egészségház

Rendelési idő:           

Hétfő, szerda 17.00-18.00

Csütörtök, péntek 10.00-11.00

A magánrendelésre történő előzetes bejelentkezés a 06-20/213-7108 telefonszámon lehetséges.

 

Minden kedves jövőbeli Betegeimet sok szeretettel várom!

 

Dr. Siserman Gyöngyi Veronika

fül-orr-gégész szakorvos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lajosmizse Város Önkormányzata

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

átfogó beszámolója 2015. évről

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prevenció - Miért fontos a Mammográfiás szűrés? 

Bizonyára minden hölgy hallott már az emlőszűrésről. Miért is fontos részt venni a szűrésen?

Sokkal könnyebb megelőzni egy betegséget, mint kezelni azt. A rendszeres Mammográfiás vizsgálat fontossága megkérdőjelezhetetlen. Minél hamarabb felfedezik a daganatot, annál hatásosabb a kezelése. A legtöbb esetben a korán felfedezett emlőrák gyógyítása eredményes, ilyenkor a beteg teljesen meggyógyul. A szűrővizsgálat során fény derülhet továbbá a cisztákra, a gyulladásokra és egyes sérülések esetleges következményeire is. A szűrővizsgálatok gyakorisága 40 év felett 2 évente ajánlott.

A szűrővizsgálat mellett nagyon fontos a mellek önvizsgálata, melyet havonta egyszer, a menstruációs ciklus lezajlását követően tanácsos végezni. Azon személy, aki az önvizsgálat során az emlőiben bármi rendellenességet kitapint, ne várjon a szűrővizsgálatra, hanem forduljon azonnal nőgyógyász szakorvoshoz.

 

Év

Szűrésen megjelent hölgyek száma

Szűrést követően visszahívott hölgyek száma

Visszahívott hölgyek közül pozitív eredménnyel rendelkezők száma

2012.

78 fő

5 fő

1 fő

2013.

89 fő

1 fő

1 fő

2014.

170 fő

7 fő

1 fő

2015.

194 fő

10 fő

0 fő

Forrás: EGYSZI Nőgyógyászat

Lajosmizsén 2012. óta van lehetőség a Mamma Zrt. által működtetett Mammográfiás szűrőbusz közreműködésével mammográfiai szűrésre. A táblázatban feltűntetett adatok muttják, hogy évről évre egyre több hölgy vesz részt a szűréseken. A kiszűrtek esetében azonnal megtörténtek a megfelelő lépések annak érdekében, hogy a beteg mielőbb megkaphassa a számára legmegfelelőbb ellátást.

Az idén 20 éves a Mamma Zrt., amely cég 1995. óta gyűjti tapasztalatait a mammográfiás szűrésben, az emlődaganatok diagnosztikájában és terápiájában. 2016. év őszén egy már megújult, modernebb kialakítású szűrőbuszban lesz lehetőség a Mammográfiai szűrésre. Minden 40 év feletti hölgyet sok szeretettel várunk!

Somodi Jánosné EGYSZI Egészségház  főnővér

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ÖNKORMÁNYZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ IDŐSEKÉRT

 

 

Kedves Olvasó!

 

Egészségügyi távfelügyelet. Szociális távfelügyelet. Közbiztonsági távfelügyelet. Többféle elnevezéssel is jelölik az Ercsi Alba Perzekútor Kft. szolgáltatását, amelyről Olvasóinkat tájékoztatjuk.

Az elmúlt év decemberétől Lajosmizsén bevezetett, a mai csúcstechnikákat alkalmazó szolgáltatás valójában mindhárom egyszerre, mert rosszullét, támadás, vészhelyzet esetén egy mobil segélyhívó jelzőkészülék karóráján lévő nyomógomb megnyomásával azonnal segítség kérhető. Az itt élő emberek, idősek, betegek védelme érdekében a Lajosmizsei Önkormányzat támogatja e szolgáltatás kiépülését városunkban.

A modern készülékeknek és a nap 24 órájában működtetett diszpécserközpontnak köszönhetően egyetlen gomb megnyomásával kérhető a segítség. A probléma beazonosítását követően, a diszpécserközpont munkatársa intézkedik és hívja elsősorban a biztosított személyt vagy annak hozzátartozóját, ha kell az orvosi ügyeletet, mentőt, ha kell a rendőrséget, vagy a tűzoltóságot. A felsőlajosi emberek védelme érdekében a Felsőlajosi Önkormányzat is támogatja e szolgáltatás bevezetését, községükben.

Előzmények: Intézményünk ellátta az elmúlt 10 évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. E szolgáltatás legutóbb 32 fő lajosmizsei és 5 fő felsőlajosi idős gondozását jelentette. A jelzőrendszeres készülékeink elavultsága, a gyakori javításuk és a teljes hálózati lefedettség hiánya szükségessé tették e közszolgáltatás változtatását, amelynek célja mindenképp a modernizálás és a szolgáltatási tartalom javítás. Régóta kerestünk egy jobb, biztosabb rendszert. Az elmúlt év októberében, a Kecskeméti Rendőrkapitányság által szervezett fórumon ismerhettük meg a VARIO MEDCARE készüléket és a Rendőrség által is javasolt szolgáltatást.

 A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék személyfelügyeletre, személyvédelemre, terápiakövetésre, távgondozásra és hagyományos telefonszolgáltatásra alkalmas. A magyar fejlesztésű hardwarrel és softwarrel rendelkező magyar terméket az országban több helyen, az idősgondozásban is sikeresen alkalmazzák. Kialakított rendszere, diszpécserközpontja alkalmas 24 órás feladat ellátásra és a készülék vészhívó funkciója következtében a krízishelyzetek kezelésére.

A fórumon már működő rendszerek kedvező tapasztalatait is hallhattuk. Az Ercsi Rendőrkapitány Úr kiemelte, hogy a készülék képes a kétoldalú kommunikációra. E funkciója következtében, a vészhívó gomb megnyomását követően a védett személy és a diszpécserközpont közötti kommunikáció függvényében azonnal riasztható a Rendőrség, amely a helyszínre kivonul, s az megteszi a szükséges intézkedéseket. Kiemelte, hogy e készüléknek, és működtetésének köszönhetően csökkent a bűncselekmények elkövetése városukban. A fórumot szervező Kecskeméti Rendőrkapitányság is kezdeményezi, támogatja e készülékek használatát, elterjedését. A fórumon az is elhangzott, hogy a diszpécserközpont orvost, mentőt hív, vagy operátoruk más, szükséges intézkedéseket tesz.

A lajosmizsei és a felsőlajosi bevezetés érdekében a Kft. és az Önkormányzatok között együttműködés született. Intézményünk feladata: Ha kommunikáció nincs a védett személy és a diszpécserközpont között, s a hozzátartozó sem elérhető, vagy nincs, akkor Intézményünkkel szerződésben lévő szociális gondozó felkeresi lakásán a biztosított személyt. A szociális gondozók: Nappal Papp Andrea, Nagy Miklósné vagy Pongrácz Alfrédné, 16.00-tól éjszaka, vagy hétvégén Fejesné Gajdácsi Irén, Balis Lászlóné vagy Király Gézáné. Személyi változás esetén az új munkatársat bemutatjuk. Kérjük, hogy más személyt ezzel az indokkal lakásukba ne engedjenek be!

A lajosmizsei emberek egészségének védelme, az egyéni- és közbiztonság fokozása érdekében, az előzmények ismeretében döntött a Lajosmizsei Önkormányzat arról is, hogy biztosítja a felsorolt  gondozónők foglalkoztatási költségeit, s ha szükséges, segít a szolgáltatási  díj megfizetésében is.

Hol igényelhető a készülék? Hol kaphatnak az érdeklődők felvilágosítást?

Perzekútor operátor: A 30/729-5363, 25/491-001 telefonszám hívásával telefonon, de egyeztetett időpontban személyesen is állnak rendelkezésre. További információk: www.perzekutor.hu honlapukon.

Az Egészségházban a tájékoztatásra kijelölt munkatársunk Papp Andrea, akit munkaidőben személyesen felkereshetnek, vagy 76/556-189 tsz. 214-es mellékén hívhatnak. Munkatársunknál is lehet jelezni a készülékigényt, az új készülékeket kiadja, segítséget nyújt használatukban.

 Minden érdeklődőnek állunk rendelkezésre.    

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

KÉZHIGIÉNE

Lakossági tájékoztató

 

A mindennapi tevékenység során az emberi test állandóan szennyeződik. A szennyeződés mértéke, összetétele a test különböző részein eltérő.

 

A külső környezettel közvetlenül érintkezésben kerülő bőrfelszínek közül a kéz bőre tekinthető a legszennyezettebbnek, esetenként a legfertőzőbbnek.

 

Ezért a minél gyakoribb szappanos kézmosás, a fertőzésátvitel megelőzésének egyik leghatásosabb, legegyszerűbb módja, tekintettel arra, hogy a fertőző betegségek 80 százaléka közvetlen érintkezés útján terjed. Néhány óra leforgása alatt 500-1000 baktérium is megtelepedhet a tenyerünkön és az ujjainkon, szennyezve a felületeket, amelyekhez hozzáérünk. Egyes baktériumok húsz percig, mások akár órákig, hetekig is képesek életben maradni és fertőzni.

 

A leggyakoribb piszkos kéz által közvetített a fertőzések a légúti fertőzések (nátha, influenza, tüdőgyulladás) a fertőző hasmenéses megbetegedések, bizonyos típusú májgyulladások. A baktériumok és vírusok terjedésének megakadályozásához a szappanos kézmosás a legjobb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer.

 

Szomorú adat, hogy a fejlődő országokban még napjainkban is több mint három és fél millió 5 év alatti kisgyerek hal meg hasmenéses megbetegedésben és tüdőgyulladásban, pedig alapos kézmosással a hasmenéses megbetegedések száma átlagosan 45 százalékkal, a légúti megbetegedések száma pedig 23 százalékkal csökkenthető!

 

Nagyon fontos, hogy már gyerekkorban tudatosuljanak az alapvető kézhigiénés szabályok, és rutinná váljon a helyes kézmosási gyakorlat.

 

Kezet gyakran kell mosni, különösen étkezés vagy ételhez nyúlás előtt, köhögés és tüsszentés után, toalett használat után, hazaérkezés vagy az iskolába, a munkahelyre való megérkezés után, szennyezett felületek illetve állatok érintését követően.

 

A helyes kézmosás 5 lépése:

 

 Nedvesítsük meg a kezünket, használjunk meleg vizet.

 Szappanozzuk be a kezünket antivirális hatású folyékony szappannal.

 Dörzsöljük át a kezünket legalább 20 másodpercig. Mossuk meg a tenyeret, a kézfejet, a csuklót, az ujjak közét és a köröm alatti részt is (ehhez körömkefét is használhatunk).

 Öblítsük le a kezünket bő, folyó vízzel.

 A kézmosást követően kerüljük az agyonhasznált törülközőket. Ha nem áll rendelkezésre tiszta és száraz törülköző, részesítsük előnyben a papírtörlőt, vagy a falra szerelt kézszárítót.

 

Ha nem jutunk el mosdóba, nagyon hasznosak a víz nélkül is alkalmazható alkoholos kézfertőtlenítő folyadékok vagy gélek is.

 

Ne érintsük vagy dörzsöljük a szemünket, orrunkat, szánkat, mert a kórokozók szennyezett kézről bejuthatnak a szervezetünkbe! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség -

Egy cipős doboznyi szeretet

 

A Lajosmizsei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ismét megrendezte a Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepséget, ahová 260 gyermeket és családtagjait hívták meg. A Szervezők, az IGSZ és az Iskola Munkatársai ünnepi hangulatot varázsoltak a rendezvény helyszínéül szolgáló Sportcsarnokban. Köszönjük munkájukat.

 

  

Az ünnepséget feledhetetlenné tette a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola diákjainak műsora. Az iskolai Gyermekkórus tagjai örömmel és sok-sok szeretettel “Karácsonyi Karaoke” című műsorukat adták elő, Berta István Tanár Úr vezényletével. Köszönjük műsorukat.

 

 

Nagy sikerrel szerepeltek a “Karácsonyi köszöntő” című műsor szereplői is. A nagy lelkesedéssel és igyekezettel verselő diákok Szántó Gabriella, Vidrács Fanni, Tormássyné Murinai Csilla, Szemánné Nagy Gizella tanárnők segítségével készültek fel. Köszönjük műsorukat.

  

A Gyermekkarácsonyi Ünnepség sztárvendége Bárnai Péter színművész volt, aki versekkel csillogtatta meg kivételes tehetségét. Majd színpadra szólította a gyermekeket, hogy közös énekükkel várják a Mikulás megérkezését.

 

Az öröm pillanatai, amikor a Mikulás és Segítői átadják a gyermekeknek szánt, névre szóló ajándékokat.

 

Köszönet illeti Támogatóinkat: Almásiné Ónodi Kriszta, Bárnai Péter, Belusz László, Borbély Ella, Dr. Adonyi Lajos, Dr. Rónay Zsolt, EGYSZI, Faragó Gyula, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajosi Önkormányzat, Iskola és Óvoda, Freudenberg Kft. IGSZ, Jelzőrendszeri Tagok, Házisweet Kft.,Hegedűs Éva, Horváth Gréta, Kecskeméti Rendőrkapitányság, Kollár László, Lajosmizsei Meserét Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizsei Önkormányzat, Lajosmizsei Önkormányzati Hivatal, Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány, Liza Aqua & Conference Hotel*** , Fehér Akác Csárda, Magyarvíz Kft., Mihálka Család, Pekkel Család, Tarnóczy László,  Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egyháza Kecskeméti Gyülekezete, és még sokan mások... Köszönjük a sok-sok ajándékot, köszönjük a sok-sok önzetlen segítséget.

Lajosmizsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársai 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Családtámogató Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Központ

 

6000 Kecskemét, Fecske utca 20.

Telefon: 76/507-780


Készenléti ügyeleti telefon: 30/518-5126


Ügyfélfogadási rend (Kecskemét):

Hétfő: 8.00-16.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 8.00-16.00, 16.00-18.00 közötti időpontban előre egyeztetve

Péntek: 8.00-16.00


Ügyfélfogadási rend (Lajosmizse, Felsőlajos):


Kedd: 14.30-15.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

XV. Szakmai Napok – Nyílt Napok mérlege 

Az Egészségházban az idén szeptember 28 - október 2 között zajlottak az intézményi szakmai napok. E napok rendezvényei az Egészségügyi Hét szűréseit, a női és férfi egészségvédelem programjait, a gyermekeknek szóló előadásokat, az iskolai és óvodai szűréseket, az Egészség-Expot, a szakmai fórumot és az Idősek Hetét jelentette.

Az Egészségügyi Héten 43 fő egészségügyi szakember közreműködésével lebonyolított szűréseket 1202 fő vette igénybe. Az Idősek hetén 86 fő közreműködésével előadott/szervezett programok 251 fő résztvevőt vonzottak. A közreműködő szakembereknek, támogatóinknak, intézményi munkatársaknak ezúttal is köszönetet mondok szakszerű, fegyelmezett, önkéntes munkájáért, segítségéért. Részletes adatokat, fotókat a www.egeszseghazlm.hu honlapunk Aktuális, Galéria részében közzétettük.

 

Egészségügyi Hét -2015

 

Szűrések, szakmai fórumok, előadások

Résztvevők száma (fő)

Szürke- és zöldhályog szűrés

24

Alkaros csontsűrűség mérés, törési rizikóbecslés

36

PSA szűrés

85

PSA szűréshez kapcsolódó urológiai szűrés

28

Hallásállapot felmérés, hallókészülék átvizsgálás, tisztítás

20

Egészség-pont

39

Frissítő masszázs

10

Melanoma (bőrdaganat) szűrés

27

Szájüregi és garatrák szűrés (Dr. Dénes Zsolt)

19

Szájüregi és garatrák szűrés (Dr. Dutkon Alexandra)

4

Szájüregi és garatrák szűrés (Dr. Nulinek Ágnes)

12

Gyermek fogszabályozó tanácsadás (Dr. Dénes Zsolt)

5

Együtt a mellrák ellen – Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program JDC támogatásával - Egészségház

24

Együtt a mellrák ellen – Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program JDC támogatásával – Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

46

Együtt a mellrák ellen- Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program JDC támogatásával 8. évfolyamos lányok részére

22

Nőgyógyászati rákszűrés

84

Helyes táplálkozással a testi és lelki egészségért című előadás és interaktív beszélgetés (Dr. Orosz Enikő)

43

Védőnői hivatás szépségei – 100 éves a védőnői szolgálat című előadás a 8. osztályos tanulók részére

47

Terhestanácsadás várandós anyák részére

11

Soron kívüli hallás- és látásvizsgálat 3 éves kortól

9

Iskola-egészségügyi alapszűrés a 4/C és 4/D osztályokban

40

Mozgásfejlesztő torna Süni ovicsoport részére

15

Tartásjavító torna gerincproblémás gyermekeknek

10

Játékos lábtorna lúdtalpas gyermekeknek

10

Véradás

78 (ebből kiszűrt: 10)

Véradás ideje alatti diétás tanácsadás

4

Egészség-expo kiállítás és vásár

450

Összesen

1202

 

Egészség- Expo –

A kiállítók és termékeik sikeresek mindig sikeresek, nagyszámú, az idén 450 fő látogatót vonzottak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Orosz Enikőt kérdeztük:

 

Helyesen cselekszünk-e az egészségünk megtartása érdekében,

vagy ha már betegek vagyunk, az egészségünk visszanyeréséért?

 

Dr. Orosz Enikő

 

Szakmai életútjának jelentős mérföldkövei: Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen orvosként végez, 1995-ben. Szakterülete, szakorvosi vizsgái: Klinikai laboratóriumi diagnosztika (1999), a pszichoterápia szakorvosa (2013). Kutatási témája: Új stratégia kidolgozásának szükségessége a vastag - és végbélrákos betegek követésére, a miRNS-ek, mint a korai felismerés lehetséges új biomarkerei.  Ars poeticaja: Ne árts!  A betegnek mindig igaza van. Ne tünetet kezelj, az okot keresd!

Szakmai fórum - Dr. Orosz Enikő előadásának témája a helyes táplálkozás volt.

 

A lajosmizseiek előtt már régóta közismert és várt esemény a Napok’ rendezvényei. Munkatársaimmal igyekszünk e felfokozott elvárásnak megfelelni, ezért nagyszámú szakmai közreműködőt vonunk be. A sikeres lebonyolításhoz sokak szakmai tudására, sokrétű tapasztalatára, fegyelmezett munkavégzésére van szükség. A megelőzés, a szűrés, a betegek gyógyítása, a gyermekek szemléletének egészségtudatos alakítása, az idősek segítése olyan kulcsszavak, amelyek hallatán hadba állnak szakmailag magasan képzett és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, kiváló helyi vagy a térségben dolgozó szakemberek.

 

Mára az is elvárt, hogy a szakmai napokra olyan külsősöket’ is bevonjunk, akiket kiemelkedő szakmai pályafutása tett közismertté. Az elmúlt évben Dr. Zacher Gábor volt e személy. A drogról tartott előadására nem csak a helyiek voltak kíváncsiak. Érdeklődők jöttek Dabasról, Kecskemétről, Kiskunhalasról….

 

Az idei év külsős vendége az Országos Onkológiai Intézetből érkezett. A nagy szakmai hírnévnek örvendő, elismert labor-szakorvos, Dr. Orosz Enikő szakmai fórumán megjelent 43 fő érdeklődő „Helyes táplálkozással a testi és lelki egészségért” című előadáson és interaktív beszélgetésen vehetett részt.

 

Az előadás címe szerénynek, általánosnak mondható. De nem így értékelendő az előadó személye, szakmai pályafutása, az előadáson elhangzott információk, hiszen már az első diák adatsorai és a hozzá fűzött orvosi-szakmai ismertetők felforrósították a levegőt: A rákos megbetegedéseket tekintve a magyar ember dobogós, vagy az első, vagy a második helyet foglalja el Európában.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Főorvos Asszony, valóban ilyen rossz a helyzet Magyarországon? Milyen betegségekről van szó?

 

Dr. Orosz Enikő: Igen. A magyar férfiak az összes daganatos halálozást tekintve az első helyen állnak, a nők a második helyen. Ki kell emelni az ajak – szájüregi-, emésztőrendszeri-, tüdő-, hererákokat és a leukémiákat. A rákos megbetegedések száma pedig évről évre nő. Tehát egyre több a rákos beteg és a magyarok halnak meg rákban legnagyobb számban.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Mire alapozza ezen állításait?

 

Dr. Orosz Enikő: Ezek hivatalos statisztikai adatok.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: A betegségek kialakulásában milyen tényezők játszanak legfontosabb szerepet? Genetika? Életmód? Táplálkozás? Munka? Sport?

 

Dr. Orosz Enikő: Igen, ezek mind, de amit nap, mint nap nem megfelelő módon és mértékben teszünk, vagyis ami rajtunk múlik, az a legfontosabb. Ez az életmód, ezen belül is a táplálkozás, a sport és a stressz kezelése. Mi magyarok rosszul táplálkozunk, nem sportolunk és túl sok stressz ér bennünket. A többség akkor sem vált életmódot (nem diétára gondolok, ami átmeneti) amikor már beteg, műtét, kemoterápia előtt vagy után áll. A megelőzés pedig fölösleges, macerás, bonyolult.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Mit érez az egyes ember e betegségek kezdetén? Melyek a figyelmeztető jelek?

 

Dr. Orosz Enikő: A kezdeti jelek banálisak, jelentéktelennek tűnhetnek, pl. a puffadás, székrekedés, gyomorégés, vérszegénység, gyulladások, pattanások, migrén stb. éveken át. A fáradékonyság, a széklet habitusának megváltozása és váltakozása, már figyelmeztető jelek.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Mit tegyünk egészségünk érdekében?  Helyesen cselekszünk-e az egészségünk megtartása érdekében, vagy ha már betegek vagyunk, az egészségünk visszanyeréséért?

 

Dr. Orosz Enikő: Legyünk mértéktartóak. Akkor együnk, ha éhesek vagyunk és figyeljünk magunkra, hogy milyen étel elfogyasztása után érzünk kellemetlen tüneteket. Ez a naplózás macerásnak  tűnhet, de nagyon hasznos, mert így könnyedén összeállíthatjuk az egyéni étrendünket, valamint kiderül, hogy mi az, ami megbetegít. Sajnos a többség biztosan rosszul cselekszik az egészsége megtartása érdekében, hiszen sok a beteg és egyre fiatalabbakat érint. Mint említettem fontos az önmonitorozás, forduljunk szakemberhez mindaddig, amíg megfelelő segítséget és megoldást nem kaptunk.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Kinek higgyünk? Mire figyeljünk? Gyógyulásunkat mennyire befolyásolják a tévhitek, hiedelmek, a helytelen, téves információk? Mennyire bízhatunk az internetes felületeken közölt információk helyességében?

 

Dr. Orosz Enikő: A valódi szakembereknek higgyünk. A szélsőségek mindig gyanúsak. Használjuk a józan eszünket. Sajnos túl nagy a kínálat a különböző fórumokon a "természetes" gyógymódokat illetően. Ne essünk ezek csapdájába, járjunk utána, kérdezzünk mindig orvost, aki bizonyára megóv a végletektől. Továbbá felháborítónak tartom a média evésre ösztönző reklámjait, és az emésztést, puffadást megoldó tabletták hirdetését is.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: A betegek, vagy az érdeklődők milyen módon kérhetik Főorvos Asszony segítségét, tanácsait?

 

Dr. Orosz Enikő: Köszönöm a bizalmat, szívesen segítek személyesen és telefonon is. Tsz.: 06/30/210-7250.

 

Józsáné dr. Kiss Irén: Köszönöm Főorvos Asszony válaszait. A résztvevőkben mély nyomot hagyott az előadásán elhangzottak, a táplálkozásnak az egészségre és a betegségek kialakulására gyakorolt hatásai. Úgy hiszem, sokunk számára nagyon hasznos lenne életben tartani és folytatni  e témát. Éppen ezért tervezünk egy újabb lajosmizsei találkozót, amelynek helyszínét, időpontját közzétesszük.

 

Józsáné dr. Kiss Irén

EGYSZI intézményvezető

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Idősek Hete

         A Szakmai Napok- Nyílt Napok programsorozatnak most is része volt az Idősek Hete és az „Idősek Világnapja” alkalmából rendezett ünnepség.

Színes programpalettából választhatott minden kedves érdeklődő. Az egészségügyi szűrések mellett szerveztünk több kulturális és szabadidős programot, prevenciós előadásokat. A „Biztonságot az Éveknek” baleset- és bűnmegelőzési nap megrendezéséért köszönet illeti a Kiskunhalasi és a Kecskeméti Rendőrkapitányságot. Hálával tartozunk Rimóczi László Grillázsgurunak’, hogy betekintést nyerhettünk a grillázs készítés rejtelmeibe, a Rimóczi Art munkásságába. Köszönet jár a Ladánybenei Nyugdíjas Klubnak a színvonalas műsorért, mellyel jókedvre derítették a jelenlévőket. Nagy érdeklődés fogadta a „Kutyával Egy Mosolyért” Alapítvány bemutatóval egybekötött előadását. Sok hasznos információval gazdagodhattunk, milyen pozitív hatással bír, ha segítő kutya van a háznál. Hangsúlyt fektettünk a mozgás fontosságára, az egészségmegőrzésre is, melyben segítségünkre voltak: Rimóczi Klára, aki a megújulás művészetét, ősi öngyógyító Do-In önmasszázs gyakorlatokat ismertetett a résztvevőkkel. Mecsnóbel Mónika gyógytornász, idősek számára összeállított tornagyakorlatokkal mozgatta át klubtagjainkat. Érsek József „Őszi vitaminforrások” címmel tartott bemutatója, mint mindig, idén is népszerűségnek örvendett több korosztály számára is.

Az „Idősek Világnapja” Ünnepség helyszíne idén az Estike Idősek Klubja volt. Az ünnepségen köszöntötte a város szépkorúit Basky András polgármester és Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezető Asszony. Az óvodás „Csigabiga” csoport Idősek Világnapja alkalmából összeállított köszöntő műsora lenyűgözte időseinket. Horváth Gréta előadásában népdalokat hallgathattunk meg. Drabant Tibor átéléssel szavalt köszöntő verse zárta az ünnepséget.

Ebben az évben, a Kecskeméti Katona József Színházban, Borban él az élet című operett előadását tekinthettük meg. A színházlátogatás külön járatú autóbusszal történt, előzetes részvételi szándék jelzésével, a Lajosmizsei Városi Önkormányzat, a Felsőlajosi Községi Önkormányzat és Intézményünk támogatásával. A visszhangok alapján a résztvevő közönség hálás szívvel és jó élményekkel tért haza az előadásról.

       Ez úton is köszönjük az Idősek Hete közreműködőinek és segítőinek rendezvényünk sikere érdekében kifejtett tevékenységét, támogatását! Fotók megtekinthetők: www.egeszseghazlm.hu 

 

Idősek Hete - 2015

Program, időpont

Klubtag

Külsős

Előadó,

Szereplő

Összes résztvevő

09.28. Jógafoglalkozás (Rimóczi Klára)

11 fő

2 fő

1 fő

14 fő

09.28. Rimóczi Art - Rimóczi László előadása

11 fő

15 fő

1 fő

27 fő

09.29. Ladánybenei Klub előadása

23 fő

15 fő

20 fő

58 fő

09.30. Kutyával egy mosolyért Alapítvány

bemutatója és előadása

15 fő

12 fő

2 fő

29 fő

09.30. Átmozgató tornagyakorlatok

15 fő

2 fő

1 fő

18 fő

10.01. Kiskunhalas „Biztonságot az éveknek”

2 fő

7 fő

10

9 fő

10.01. „Idősek Világnapja” ünnepség

22 fő

26 fő

30 fő

78 fő

10.02. Érsek József előadása

11 fő

7 fő

1 fő

19 fő

10.18. Színházlátogatás

3 fő

52 fő

20 fő

75 fő

Összesen:

113 fő

138 fő

86 fő

337 fő

A Ladánybenei Nyugdíjas Klub műsorral kedveskedett az Estike Idősek Klubja meghívása alkalmából.

 

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány bemutatóval egybekötött előadása.

 

Mecsnóbel Mónika gyógytornász közreműködésével átmozgató tornagyakorlatokat végeztek az idősek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schnörch Péterné  

40 éves védőnői hivatásának története

 

Schnörch Péterné, Katika Mezőberényben született 1954-ben. Az általános iskola befejezését követően érettségi vizsgát tett szülővárosában, a Petőfi Sándor Gimnáziumban, majd tanulmányait Szegeden, a Védőnőképzőben folytatta. Itt védőnőként 1975-ben végzett, majd 1986-ban Budapesten kiegészítő főiskolai képzésben is részt vett. Élethivatása választásában a család, a gyermekek fontossága, az emberek iránti szeretete és segítőkészsége vezérelte.

Friss diplomásként munkáját lelkesen, tenni akarással kezdte meg. A szülői háztól távol, de egy gyönyörű városban, Sopronban kapott munkát. Itt ismerkedett meg férjével is. Dolgozott még Hajdúböszörményben, Hajdúhadházon, Tiszakarádon, Tiszacsegén.

Lajosmizsére 1987-ben érkezett családjával, férjével, Péter és Miklós nevű fiaival. Katika izgatottan ismerkedett a körzetével és hamarosan elkezdte a munkát.  Több, mint 10 éves gyakorlati tapasztalattal felvértezve vágott neki az ismeretlen tanyai utaknak. Lelkesen kereste fel a gondjára bízott családokat. Sokszor kellett megküzdenie az időjárás és útviszonyok nehézségeivel, de ment, mert tudta, hogy várják és számítanak segítségére.

Tudását gyarapítva, részt vett az 1988-ban Dr. Czeizel Endre vezetésével indított Optimális Családtervezést szolgáló védőnői továbbképzésen. Nagy szeretettel és odaadó munkával készítette fel a fiatal párokat a gyermekáldás vállalására.

Szakmai tudását, gyermekek iránti szeretetét pályafutása alatt több főiskolai hallgató is megismerhette, akiknek ő volt a gyakorlati oktató védőnője. Igyekezett tapasztalatait átadni és felkészíteni őket a területi védőnői munka szépségeire, de őszintén utalt arra is, hogy olykor nehézségekkel is fognak találkozni munkájuk során a leendő védőnők.

Ahogy gondozottjaival, úgy munkatársaival is igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, bárki bizalommal fordulhatott hozzá gondjaival.

Körzetének jelentős részét roma családok tették ki, akik sokszor nehéz körülmények között alapítanak családot. Sok esetben olyan iskolázatlan fiatalkorú anyukákat kellett felkészítenie az anyaság felelősségteljes hivatására, akik a háztartásvezetés legalapvetőbb ismereteivel sem rendelkeztek. Nem volt elképzelésük és ismeretük, mit jelent anyának lenni. Munkatársunk nagy türelemmel, szakmai tudással, empátiával készítette fel a várandós anyákat a szülői szerepre, a helyes életmódra. Nagy figyelmet fordított a lajosmizsei hölgyek méhnyak rákszűrésére, a mammográfiai vizsgálaton való megjelenésükre.

Munkatársunk feladatot vállalt az egészségügyi szakmai napok megszervezésében épp úgy, mint a Védőnői Szolgálat munkáját segítő pályázatok megírásában. Az elmúlt években a sikeres pályázatoknak köszönhetően lehetőség nyílt légzésfigyelő készülék, digitális mérleg és Lang teszt megvásárlására, amelyek nagyban segítik a védőnők napi munkáját. A megvásárolt légzésfigyelő készüléket elsőként egy 31. hétre, 1250 gr-mal született gyermek kaphatta meg. A védőnő felismerte, hogy ez életmentő a gyermek számára, nagy segítség a családnak.

Schnörch Péterné védőnői munkáját folyamatosan gyarapított szakmai ismeretekkel, magas hivatástudattal, nagy szeretettel és empátiával végezte, 4 évtizeden át. Katika 28 évet Lajosmizsén a II. számú körzetben töltött el. Munkájáról felügyeletei szerveink is elismeréssel szólnak. Fegyelmezett, szorgalmas munkavégzésével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a védőnői szolgálatok kivívják a védőnői szakma társadalmi megbecsültségét is, amelyek az idén ünneplik fennállásuk 100 éves évfordulóját.

Köszöntjük Schnörch Péternét 40 éves jubileuma, nyugdíjba vonulása alkalmából, s abból az alkalomból, hogy kiemelkedő védőnői szakmai munkájáért a helyi Önkormányzat „Lajosmizse Város Egészség és Szociális Ügyéért Díj” szakmai kitüntetésben, az Emberi Erőforrások Minisztere „Pro Sanitate” elismerésben részesítette.

 

Gratulálunk Katika, büszkék vagyunk Rád!

 

Lajosmizse Város Önkormányzata

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

munkatársai nevében is

 

Schnörch Péternét, a Lajosmizsei II. számú körzet védőnőjét nyugdíjba vonulása alkalmából, 40 éves, kiemelkedő szakmai munkájáért a helyi Önkormányzat „Lajosmizse Város Egészség és Szociális Ügyéért Díj” szakmai kitüntetésben, az Emberi Erőforrások Minisztere „Pro Sanitate” elismerésben részesítette, amelyekhez mindannyian szívből gratulálunk. A fotó a Magyar Parlamentben, az ünnepség helyszínén készült.

 

A 40 éves védőnői hivatásról készített írásunk a Hírlap e számában olvasható.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szépkorúak ünnepe

 

Csak szeressetek és öleljetek – hangzott a verses köszöntő a lajosmizsei Estike Idősek Klubjában, az idősek hete keretében.

Több program is várta az időseket az elmúlt héten az idősek hete jegyében, az Egészségház, valamint a helyi önkormányzat szociális intézménye szervezésében. Az Estike idősek klub tagjai vendégül látták a ladánybenei nyugdíjas klubbot, találkoztak terápiás kutyákkal, közösen tornáztak. Csütörtökön, az idősek világnapján ünnepséget ültek. A legkisebbek képviseletében a helyi óvoda Csigabiga csoportja verselt és játszott énekes gyerekjátékokat, népdalokat énekelt Horváth Gréta, verssel köszöntötte az időseket Drabant Tibor.

Köszöntötte a város időseit Basky András polgármester, és Józsáné dr. Kiss Irén, az Egészségház vezetője. Száz életévet, vagy ennél is többet, egyben jó egészséget és boldogságot kívántak a jelenlévőknek. 

– Kijár a tisztelet az időseknek, akik megalapozták, gyermekeik, unokáik életét. Lajosmizse mai idősebb generációja nehéz körülmények között teremtette meg a város alapjait – mutatott rá köszöntőjében a polgármester. – Kétkezi munkájukkal kivirágoztatták a homokos határt, egyben lerakták a település jelenlegi gazdasági alapjait. A gyerekek, unokák feladata, hogy az ő tudásukból minél többet magukba szívjanak, hogy a maguk életében ők is hozzátehessenek szűkebb lakóhelyük, illetve a Homokhátság fejlődéséhez.

 

(Forrás: www.baon.hu)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Egészségház labor munkarendje

Vérvétel

Hétfőtől péntekig: 7:00 - 9:30

Minden Kedves vérvételre érkező beteg a fenti vérvételi időponton belül érkezzen meg és szíveskedjen a  megérkezéskor a laboratórium előtt elhelyezett sorszámból húzni!

60 fő vérvétele történik meg egy nap, tehát csak 60 db sorszám van kihelyezve a tartóba a labor ajtaja mellett. 

Lelet kiadás:

minden nap munkaidőben 12:30-15:00-ig. Az előző napi vérvétel eredménye másnap 12:30 után érkezik meg.

A leletet a jobb oldali labor ajtón keresztül tudják elkérni.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Semmelweis Nap 2015! 

2015. június 26-án megtartott Intézményi Semmelweis Napi ünnepségről készült videót

az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg. 

Link

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Bartal Sándor, gyógyszerész az Estike Idősek Klubjában tartott előadását

a linkre kattintva tekintheti meg. 

Klikk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Időpontkérés az Egészségházban!

 

Az Egészségházban lévő szakrendelések igénybevételéhez előzetes időpontkérés szükséges, amelyet az alábbi módokon lehet megtenni:

 

Bőrgyógyászat:

Időpontkérés: felnőttek részére a háziorvostól.

Időpontkérés: gyermekek részére a gyermekorvostól.

Kardiológia:        

Időpontkérés: Telefonon a 70/445-2110 számon kedd 9.00-11.00 közötti időben vagy személyesen a kardiológia szakrendelőben szerda 13.00-14.00 közötti időben.

Reumatológia:    

Időpontkérés: a háziorvostól. A kontrollra visszarendelt betegek a reumatológián kapnak időpontot.

Pszichiátria:        

Időpontkérés: rendelési idő alatt személyesen vagy a 76/356-639-es telefonszámon.

Szemészet:          

Időpontkérés: Kedd és Csütörtök  11.00-14.00 h között a 30/688-7994-es telefonszámon.

Nőgyógyászat:      

Időpontkérés: nem szükséges.

Gyógytorna:      

Időpontkérés: hétfő 10.00-10.30 és szerda 10.00-10.30 a 76/ 556-232- es telefonszámon vagy személyesen

Diabetológia:    

Időpontkérés: a 70/329-2245-ös telefonszámon.

Ortopédia:        

Időpontkérés: a 76/455-154-es telefonszámon vagy a gyógyászati segédeszköz boltban, az Egészségházban.

Urológia magánrendelés:            

Időpontkérés: a 30/903-2595-ös telefonszámon.

Ultrahang magánrendelés:            

Időpontkérés: a 30/903-2595-ös telefonszámon.

Fü-orr-gége magánrendelés: 

Időpontkérés: a 20/213-7108-as telefonszámon.

 

Kérem a Kedves Betegeket, ha már van időpontjuk, de az előjegyzett időpontban a szakrendelésen megjelenni nem tudnak, szíveskedjenek  ezt jelezni, s az időpontjukat lemondani, telefonon vagy személyesen. A hosszú várakozási idő oka sokszor a szakrendelésre előjegyzett, viszont időpontra nem megjelent betegek, akik nem csak a várakozási időt növelik, de ezzel elveszik másoktól az orvoshoz jutás lehetőséget is.

Megértésüket köszönjük. Somodi Jánosné - EGYSZI főnővér

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gyermekvédelmi konferencia 2015

„Roma – nem roma -  Gondolatok az esélyegyenlőségről” címmel rendezett Gyermekvédelmi Konferenciát Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Gyermekjóléti Szolgálata.

Lajosmizse város polgármestere, Basky András megnyitója után Józsáné Dr. Kiss Irén intézményvezető köszöntötte a több mint ötven, a téma iránt érdeklődő szakembert. Vadász Jánosné családgondozó  ismertette a jelzőrendszer 2014. évi működésének tapasztalatait, valamint videó vetítéssel tarkított gondolatébresztő előadásában rövid helyzetelemzést adott a lajosmizsei romák helyzetéről.

Sápi Tibornétól, a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatójától az integrált oktatás keretein belül tanuló hátrányos helyzetű gyermekek sikereiről és kudarcairól hangzott el előadás, mely szerint  nagy problémát jelent az oktatás terén a hiányzások viszonylag magas száma, a szülői kapcsolattartás hiánya, valamint a higiéniával összefüggő problémák.

Forgács István független romaügyi szakértő előadásában a cigány és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok jövőképét vázolta. Elmondta, hogy a pozitív változás érdekében maguknak a romáknak is kell tenniük. A toleranciát és a szimpátiát nem lehet kikövetelni, csak kiérdemelni. A legtöbbet tehát maguk a cigányok tehetnék azért, hogy javuljon a megítélésük. Szavai szerint  a társadalom elképesztően várja a pozitív csalódást.

A cigánycsaládokkal végzett szociális munka kihívásairól beszélt Héderné Dr. Berta Edina, a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar főiskolai docense. Az előadó saját doktori kutatásainak tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.

Tót Szilvia rendőr őrnagy a roma gyerekek körében végzett bűnmegelőzési munka tapasztalatairól számolt be.

A rendezvény utolsó előadója Lázár Péter gitárzenével, dallal színesített bemutatkozását nagy érdeklődés kísérte. A Kedvesház Esélyteremtő Program és a hozzá kapcsolódó Kedvesház Pedagógia  több, mint húsz éves múltra tekint vissza, mely idő alatt létjogosultságát már bebizonyította. Több, mint 100 gyereket neveltek fel, akik valamennyien elvégezték az általános iskolát, többen érettségiztek és továbbtanultak. A „kedvesházi értékek”-nek köszönhetően pozitívan változott a szülőknek az iskolához, a tanuláshoz való viszonya, a gyermekek szívesen járnak el az iskolába. A Kedvesház Program pedagógiai módszerként országosan ismert,s alkalmazzák a roma/hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatásában és nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kialakításában.

                                                                                                              Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tájékoztatás 

2015. június elsejétől a kecskeméti megyei kórházban működő Felnőtt Háziorvosi Ügyelet a Bács-Kiskun Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának közreműködésével történik.

A változtatások a biztonságos és folyamatos betegellátás biztosításának érdekében váltak szükségessé.

A Felnőtt Háziorvosi Ügyelet helye változatlanul továbbra is a megyei kórház épületében található (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)

Hétfőtől-péntekig naponta 17.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, valamint szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig vehető igénybe sürgős esetekben.

Tervezett (pl. receptfelírás, szakrendelői beutalók) illetve nem sürgős esetben kérjük továbbra is háziorvosukat keressék fel rendelési időben.

Kecskemét, 2015. június 1.

Dr. Svébis Mihály
főigazgató

Bács-Kiskun Megyei Kórház

(forrás: www.kmk.hu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A nyugdíjasok szabadegyeteme programokról készült képek megtekinthetőek a Galéria->Idősek klubja-> Klub hétköznapjai című albumban.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Lajosmizse Város Önkormányzata

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

átfogó beszámolója 2014. évről

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015. március 30. napján a Gyermekjóléti szolgálat által megrendezett Gyermekvédelmi konferencia képei megtekinthetők a Galéria menüpont alatt a Gyermekvédelmi konferencia 2015. március 30. albumban.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Látogató!

2014. szeptember 29. és október 05. között megrendezett Szakmai Napok-Nyílt Napok és Idősek Világnapja Városi Ünnepségen készült képek megtekinthetők a Galéria -> XIV. Szakmai Napok-Nylít Napok mappában

2014. október 05. "Idősek Világnapja" Városi Ünnepségen készült videó megtekinthető az alábbi linkre kattintva

(klikk)

Berényi Színjátékos Társaság által előadott Zacc- Jelenetek egy békebeli kávéház életéből című zenés színdarab megtekinthető az alábbi linkre kattinva

(klikk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Betegek! Kedves Szolgáltatást Igénybevevők!

Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy a Lajosmizsei Önkormányzat mintegy 30 milliós nagyságrendű információ technológiai (IT) fejlesztés megvalósításáról döntött az elmúlt évben. Fenntartónk a fejlesztést ez év első félévében tervezi megvalósítani, amelynek része az Egészségházban lévő közel 25 éves telefonközpont cseréje és az optikai kábel kiépítése.

A fejlesztés elkezdődött. Már megtörtént az új  - Alcatel - Lucent Omni PCX típusú -  telefonközpont telepítése és az optikai kábel fogadásához szükséges hálózat kiépítése az Egészségházban.

Jelenlegi munkaszakasz: E hét péntekén (március 14-én délután) megtörténik az Egészségházban a régiről az új telefonközpontra átállás. A helyszíni szerelések tervezett ideje pénteken 13.00-15.30 óra közötti időszak. Ez idő alatt a 76/356-173 és a 76/356-184 telefonvonalak működése biztosított a kívülről érkező hívások fogadására.

Az Egészségházban az új telefonközpont működésének megkezdése, az átállás zavartalansága érdekében az alábbiak szerint kérjük tisztelettel az Önök együttműködését:

·        Az átállás - az új telefonközpont aktiválása érdekében a munkálatok 2014. március 14-én, péntek délután 13.00 órakor elkezdődnek és előreláthatólag 15.30 - kor befejeződnek.

·        Minden Munkatárs/Szolgáltató/Bérlő önállóan, fő számmal, közvetlenül hívható.

·        Az új telefonszámok és új mellékek az alábbi táblázatban láthatók. Kérjük, ezeket az új telefonszámokat használják az átállástól.

·        Az új telefonszámokat az Egészségház több pontján és a www.egeszseghazlm.hu honlapon közzétesszük.

·        A 76/356-173 és a 76/356-184 az orvosi ügyeletre továbbra is fenntartott, amelyre telefonforgalmat az új központ sem terhel.

·        A 76/356-184 intézményi főszám továbbra is fenntartott, a szám ismertsége miatt.

Az új eszközök munkánkat segítik, remélhetőleg az Önök megelégedésére. Bízunk abban, hogy az átállás is gondmentes lesz, amelyhez kérjük szíves megértését és támogató együttműködését. A „finomhangolás” használat közben fog megtörténni, ezért fennakadás esetén várjuk jelzését.

Lajosmizse, 2014. március 12.

                                                           Tisztelettel:       Józsáné dr. Kiss Irén

                                                                                        intézményvezető

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A drogtól senki sem védett

 

Gyermekvédelmi konferenciát tartottak Lajosmizsén. A jelzőrendszer értékelése mellett a drogfogyasztás terjedéséről is szó esett a szakmai tanácskozáson.

A lajosmizsei gyermekvédelmi szolgálat idén is megtartotta évértékelő konferenciáját. A jelzőrendszer tagjai: rendőrök, orvosok, pedagógusok, ügyész és bírósági szakember is részt vett rajta. A tanácskozás idén „A mámor rabságában” címet kapta.

Évértékelőjében Vadász Jánosné családgondozó (EGYSZI Gyermekjóléti Szolgálat) elmondta, a gyermekeket veszélyeztető tényezők között leginkább az elhanyagolást, a családok elszegényedését, valamint a megfelelő családtervezés hiányát jelezték a jelzőrendszeri tagok. Kritikusan hangsúlyos továbbá az iskolakerülés, és a szülők drogfogyasztása.

– Amíg a korábbi években csak egy-két alkalommal fordult elő, hogy krízishelyzetbe kerültek gyerekek, addig mostanság az sem ritka, hogy egy nap két olyan helyzet is adódik, ami azonnali intézkedést, gyermekmenekítést, nevelőotthoni elhelyezést igényel – emelte ki Vadász Jánosné. – Prevencióra alig jut időnk és energiánk. A munkánk legtöbb részét a hatóság közeli tevékenységek veszik el, ami nem feladatunk. A mi dolgunk, hogy segítsük a gyerekek családban történő nevelkedését, megelőzzük az onnan való kikerülésüket. Ha ez mégis bekövetkezik, arra kell törekednünk, hogy a gyerekek mielőbb visszakerülhessenek a családjukba.

A statisztikákból kiderült, 2013-ben a 145 gyermek volt gondozásban a lajosmizsei gyermekjóléti szolgálatnál. Ez a szám meghaladja a törvényben előírtakat, mivel egy családgondozó maximum 45 gyermeket vagy 25 családot gondozhat. Mégsem a gondozottak magas száma a legnagyobb probléma, hanem, hogy egyre több a hatósági intézkedést igénylő eset.

Sápi Tiborné a helyi általános iskola igazgatója elmondta: a 830 fős tanulólétszámból ebben a tanévben 369 gyermek hátrányos helyzetű (44 százalék) és 113 halmozottan hátrányos helyzetű (11 százalék). Kiemelte, a családsegítő szolgálat dolgozóira mindig számíthatnak, és sajnos napi szinten előfordul, hogy szükség van esetmegbeszélésre, akut probléma megoldására. Az iskola a rendőrséggel is napi kapcsolatban van, legyen szó tájékoztató előadásról, iskolakerülő diák felkutatásáról vagy eltűnt holmik bejelentéséről.

Drogproblémákról az orvos-pszichiáter szemszögéből címmel Dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter-addiktológus főorvos tartott előadást. Elmondta, hogy szinte eltűntek a „régi szerek”, melyek hatásai, mellékhatásai relatíve kiszámíthatóak voltak. Helyüket felváltották a szintetikusan előállított illegális kábítószerek. A designer drog olcsó, interneten megrendelhető, gyorsan hat. A drogfogyasztók legtöbbször nem is tudják, mit visznek be a szervezetükbe. Nem tudja meg az orvos sem, ha a beteg nem járul hozzá a kivizsgáláshoz, gyógykezeléshez. Ezt ugyanis jogilag a páciens akarata ellen nem lehet megtenni.

– Hogy lehet segíteni? Az orvosoknak fel kell arra készülniük, hogy a felhasználók annyit vagy még többet tudnak a drogokról, mint a szakemberek. A legnagyobb kihívás, hitelesen segíteni a fiataloknak. A megelőzés és segítés nem csak orvosi és pszichiátriai, valamint pedagógusi feladat. Komoly társadalmi problémáról van szó, és tudomásul kell venni, hogy a drogoktól senki sem védett, bármikor, bármelyik család szembesülhet vele – tette hozzá Dr. Máttyássy Adrienn.

Forrás: Petőfi Népe 2014.03.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közhasznú információk az Egészségházban található szolgáltatásokról 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hímzőkör Lajosmizsén

Kedves Lajosmizseiek!

Lajosmizsén az egykori jász csűcshímzés gazdag mintáinak, motívumainak hagyományőrzése, a mai kor anyagaira átörökítése, értékmentése érdekében hímzőkört indítunk, amelyre ez úton tisztelettel meghívjuk a téma iránt érdeklődőket.

Helye: „Estike” Idősek Klubja (Egészségház épületében, bejárat az OTP felőli részen)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Józsáné dr. Kiss Irén                                                     Sápi Enikő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU Élelmiszersegély Programján

Lajosmizse Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően 2013. február hónapban 500 családban élő 1966 rászoruló személy jutott hozzá térítésmentesen tartós élelmiszerekből álló csomaghoz. A Családsegítő Szolgálat munkatársai 3701 kg tartós élelmiszert - többek között vitaminnal dúsított lisztet, 2 féle száraztésztát, inulinos szárazkekszet - osztottak szét, a család létszáma alapján differenciált nagyságú csomagokban. A kiosztáshoz szükséges műanyag szatyrokat most is a lajosmizsei Folplast Kft. képviseletében Kocsis András bocsátotta ingyenesen rendelkezésünkre. Köszönjük támogatását

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna

                                                                                               EGYSZI  Szociális Alapszolgáltatási Központvezető

----------------------------------------------------------------------------------------

      Köszönjük az adományokat a Kézilabdásoknak!

Tóth Róbert, a Lajosmizsei Női Kézilabda Klub edzője, mint ötletgazda kezdeményezésére a lajosmizsei női és férfi Kézilabdások, Sportbarátaik és Szurkolóik adományokat gyűjtöttek az elmúlt év decemberében. Az adományokat Tóth Róbert és a MIZSE KC elnöke, Sápi Zsombor egy nagysikerű Sportgála keretében nyújtották át a helyi Családsegítő Szolgálatnak. A gyermekeknek, Karácsonyra szánt ajándékok között volt tartós élelmiszer, gyümölcs, édesség, játék, könyv, ruhanemű, lábbeli. A helyi Családsegítő Szolgálat Munkatársai még az ünnepek előtt, december 23-án eljuttatta a rászorultakhoz e nemes kezdeményezés nyomán felhalmozódott, tetemes mennyiségű adományokat. A kiválasztottak között elsősorban 3, 4 vagy 5 gyermekes családok voltak, akik boldogan vették át az ajándékokat. Az adomány 59 gyermeknek hozott örömet az ünnepekre.

 

A Mizsei Kézilabdások sokszor bizonyítottak! Kemény munkájuk, az edzéseken, meccseken vívott csatáik, a sportért hozott áldozataik eredményei közismertek Lajosmizsén. A Sportolók és a Sportbarátok most arról tettek tanúbizonyságot, hogy a szívük is a helyén van. Köszönjük nagylelkűségüket, segítő szándékukat! Köszönjük a jótettet, a helyi közösségért érzett felelősségvállalásukat.

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna

EGYSZI Szociális Alapszolgáltatási Központvezető

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Régi-új vezető

az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény élén

 

 

Józsáné dr. Kiss Irén 2001-től látja el az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetői feladatait. A Lajosmizsei Önkormányzat a 2013-2018 időszakra is őt nevezte ki intézményvezetőnek, így tőle kérdezzük, hogy az Egészségházban lévő szakrendeléseknek mi a jövőbeni sorsa?

 

Az Országgyűlés az elmúlt év decemberében módosította az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt. E szerint a járóbeteg-szakellátást működtető önkormányzatoknak ez év február 15-ig kellett nyilatkozni arról, hogy azt továbbra is felvállalják-e, vagy a feladatot átadják az államnak, 2013. május 1-től.

 

Melyek a járóbeteg-szakellátások Lajosmizsén?

 

A kardiológiai, pszichiátriai, bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati, reumatológiai szakrendelések, a fizioterápia, a gyógytorna és a labor.

 

Mit jelent a feladat-átadás?

Ha a Lajosmizsei Önkormányzat az átadás mellett dönt, akkor az Egészségház meghatározott tulajdoni hányada, a szakrendelők, az orvosi eszközök az állam tulajdonába kerülnek; Az állam dönti el, hogy a heti 48 óra szakorvosi kapacitásunkat működteti-e tovább vagy sem, mert  finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) mindig csak 1 évre köt; Az átadás esetén megszűnik Intézményünknél a közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya és a szakrendelést végző közreműködő szakorvosok szerződéses jogviszonya;  A szakorvosi rendelők átadása esetén kérdésessé válik az Egészségházban lévő, többi, a szakrendelők hasznosítása révén megtelepült szakellátások sorsa is, amelyek a diabétesz, urológiai, ortopéd szakrendelések, reflexológia, gyógy-masszázs, tangentor…

 

Hogyan döntött a Lajosmizsei Önkormányzat?

Maradnak a szakellátások az Önkormányzat fenntartásában, az Intézményünk működtetésében. A döntésnél a legfontosabb szempont az itt élő lakosság egészségügyi ellátásának helyben, utazgatások és hosszú várólista nélküli biztosítása volt. Ily módon a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátáson túl a szakrendelések továbbra is biztosítják helyben a betegek ellátását, a lajosmizsei Egészségházban. Ez megnyugtató, örömteli dolog, s hogy így legyen, ezért sokat dolgoztunk. A rendelők felszerelése, a szakellátások megtelepedése évekig tartott, s mindezt szeretnénk is megtartani a helyieknek. A helyi szolgáltatásokat sokan igénybe is veszik. Az egészségügyi és szociális szolgáltató központunkat mintegy 400 fő keresi fel naponta. Csak a laborban napi 60-70 beteget fogadunk. Természetesen a költségek is mérlegen voltak. A szakrendeléseknek mintegy 25,5 millió Ft költségét az OEP-től érkező járóbeteg-ellátás finanszírozással, a Felsőlajosi Önkormányzat kiegészítésével  és a szakorvosi rendelők hasznosításával kitermeljük. 

 

Mit jelent az, hogy egészségügyi és szociális szolgáltató központ az Egészségház?

 

Az egészségügy mellett ellátunk szociális jellegű, személyes gondozási feladatokat is. Pl. az Idősgondozó részlegünk az idősek számára otthon-közeli ellátást biztosít a nappali elhelyezést adó idősek klubunkban, ha igényli étkeztetést, ha kell házi segítségnyújtást nyújtunk, vagy jelzőkészüléket helyezünk ki otthonukba, s ha baj van, értesítésre a gondozónő felkeresi 30 percen belül. Ez a 4 ellátási forma külön-külön is sokat segít, együtt pedig jelentősen támogatja azt, hogy az idősek a lehető legtovább maradhassanak otthonukban, csökkentve kiszolgáltatottságukat. Segítő tevékenységek: takarítás, mosás, bevásárlás, orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás, étkeztetés, szabadidős tevékenységek, klubtevékenységek, ügyintézés segítése, magány enyhítése, gyász feldolgozása, elszigeteltség megakadályozása…igény szerint, kinek, mire van szüksége.

 

Van-e még szabad hely az Egészségházban?

 

Telt házzal működünk, belaktuk az Egészségházat, hiszen a felsoroltakon kívül még Családsegítő Szolgálat, Rév, Gyermekvédelmi Szolgálat, Védőnői Szolgálat is működik az épületben.  Ők tipikusan azok a szakmai részlegek, akik az egészségüggyel együtt sokoldalú segítséget tudnak adni a családoknak, ha erre szükségük van.

 

Milyen tervekkel indul a 2013-2018 éves időszaknak?

Szolgáltatásainkat 37 fő közalkalmazott foglalkoztatásával, 33 orvossal, szakorvossal és számtalan szerződéses partnerünkkel együttműködve nyújtjuk, akik szakmai tevékenysége jelentős. Vezetői programomban e tevékenységeket bemutattam, mely elérhető a www.egeszseghazlm.hu honlapunkon. Összességében közel száz személy, szervezet munkája révén valósulhatnak meg eredményesen feladataink. A folyamatos ellátás érdekében állandóak a szolgáltatás-szervezési feladatok, amelyek a szükséges létszámú, szakképzettségű és tapasztalattal rendelkező szakember biztosításától kezdve az egészségügyi gépek, informatikai eszközök és gépjárművek folyamatos karbantartásán, pótlásán át a megfelelő színvonalú szakmai munkáig, a költségtakarékos gazdálkodásig, bevételeink növeléséig, a pályázatok készítéséig sok-sokféle munkát adnak.  Célom, hogy a szinten tartáson túl fejlődést is felmutassunk. Ez jelenti a közeljövőben - sikeres pályázat esetén - az Egészségház energetikai korszerűsítését, a szakmai munka terén pedig nem a szakrendelések leépítését, hanem azok fejlesztését. További, új szolgáltatások városunkba vonzásán dolgozunk az itt élő emberek minél teljesebb ellátása érdekében. Hiszen nagy szükség lenne még: gyermek szemész szakorvosra, fül-orr-gége szakorvosra, ultrahangra, pszichológusra… csak a legfontosabbakat sorolva.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Állás-infópont bemutatása

 

Az aktuális álláshirdetések megtekinthetők az Állásinfó menüpont alatt vagy személyesen az Egészségház alulájában kihelyezett érintőképernyős monitoron minden hétköznap 8.00-16.00 között. Az aktuális álláslehetőségek minden héten frissülnek.

Álláslehetőség nappali tagozatos hallgatók részére! Az álláshirdetés megtekinthető  a következő LINK-re kattintva vagy az Állásinfó menüpont alatt.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segélyszállítmány  Lichtensteinből

A lichtensteini HilfsWerk nevű segélyszervezet főként ruhaneműkből álló adománya 2012. március 19-én érkezett városunkba. A pótkocsis kamionnal történő szállítmányozás ügyintézését és költségeit a szintén Lichtensteini székhelyű Titz Gbmh bonyolította. A Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központjának Munkatársai közreműködésével április hónapban megkezdte a szállítmány szétosztását, amely munka az óta is folyamatos. A keddi osztási napokra időpontot kérni munkaidőben a Családsegítő Szolgálat munkatársaitól lehet telefonon (76/356-184), illetve személyesen ügyfélfogadási időben, az Egészségházban. 

Fejesné Gajdácsi Irén szociális munkás,

Családsegítő Szolgálat családgondozója

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönőlevél

a Liechtensteini HilfsWerk Elnöke, Beatrice Amann Asszony és

Wolfgang Titz Geschaftsführer részére

 

Lajosmizse városa, a Legyetek Jók Ha Tudtok Alapítvány, valamint  Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye nevében ez úton mondunk köszönetet Önöknek és Munkatársaiknak az Alapítványunkhoz eljuttatott segélyszállítmányért. 

Városunk lakosait érzékenyen érintette az elmúlt években hazánkba is begyűrűző gazdasági válság. Sokan vesztették el munkájukat, jövedelmüket, amelynek következtében jelentős közüzemi tartozások és egyéb hitelintézeti tartozások halmozódtak fel. Sok család esetében az adósságcsapda már a lakhatást veszélyezteti. Egy ilyen helyzetben a létfenntartás is gondot okoz és a családok ruházatra még kevésbé tudnak költeni. Ebből is látható, hogy milyen óriási segítséget jelentett városunk lakosainak a HilfsWerk segélyszervezet nagylelkű adománya, amelynek szétosztását április elején megkezdtük. Az elmúlt hónapban 192 család részesült a különféle szezonális ruhaneműkből, s a szétosztás jelenleg is zajlik. Hasonlóan köszönet illet Wolfgang Titz Urat és Családját, akik segítő közreműködése, a szállítás leszervezése és költségeinek viselése révén jutott el az adomány városunkba.

Áldozatvállalásuk ékes bizonyítéka a nehéz sorsú embertársainkért érzett felelősség és cselekvő tenni akarás. Köszönjük, hogy hozzájárultak a Lajosmizsén lakó családok gondjainak enyhítéséhez és terheik mérsékléséhez.

 

              Józsáné Dr. Kiss Irén                                              Basky András                                    Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány                           Lajosmizse Város                               Lajosmizse Város Önkormányzata

          Kuratóriumának Elnöke                                Polgármestere                                  EGYSZI  Szociális Alapszolgáltatási

                                                                                                                                                                        Központ Vezető