Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátott jogi képviselő: 

Ladányi Mónika

Telefonszám: 06-20/489-9605

E-mail: ladanyi.monika@ijb.emmi.gov.hu

 

Gyermekjogi képviselő: 

Hollik Zsuzsa

Telefonszám: 06-20/489-9637

E-mail: zsuzsanna.hollik@ijb.emmi.gov.hu

 

Egyéb információk

 

A jelzőrendszer tagjai:

Gyvt.17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

b)a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

c)a köznevelési intézmények,

d) a rendőrség,

e) az ügyészség,

f) a bíróság,

g)a pártfogó felügyelői szolgálat,

h)az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

j)az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

k) a munkaügyi hatóság,

l)a javítóintézet,

m)a gyermekjogi képviselő,

n)a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

o)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

(2a)A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

A jelzőrendszert alkotó személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni!

A család-és gyermekjóléti szolgálat a hozzá érkező jelzéseket fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálján (http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok )

megjelentek az alábbi ellátásokról szóló kiadványok.

 

Gyermekek után járó ellátások –

 http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok

 

Tájékoztató a gyermekek utáni ellátásokról

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok

Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény)

Családi adókedvezmény

Családi pótlék - nevelés, ellátás, iskoláztatási támogatás

Gyermekgondozási díj (GYED)

Gyermekgondozást segítő ellátás

Gyermeknevelési támogatás (GYET) + Anyasági támogatás

Gyermekvédelmi kedvezmények

Magasabb összegű családi pótlék

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Gyermekétkeztetés

 

Szociális rászorultság esetén járó ellátások - http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/szocialis-raszorultsag

 

Tájékoztató szociális ellátásokról

Szociális Táblázat

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Aktív korúak ellátása

Ápolási díj

Fogyatékossági támogatás

Idősek otthona

Időskorúak járadéka

Közgyógyellátás

Parkolási igazolvány

Szociális alapszolgáltatások

 

 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai - http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Rehabilitációs ellátás

Rokkantsági ellátás