TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001

 

Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívás keretén belül pályázatot nyújtott be. A „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”című projekt támogatásban részesült, ez alapján 2017. decemberétől 2020. novemberéig számos program valósul meg a településen.

E pályázat kapcsolódik a TOP-4.3.1-15 felhívás keretében benyújtott, szintén támogatást elnyert „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázathoz, melyben közösségi ház kialakítása, szociális bérlakások felújítása és környezetrendezési feladatok (pl. közutak javítása) valósulhat meg. A két pályázat összesen 160 millió forint uniós támogatást hoz a településre, mellyel a pályázati időszak három éve alatt közel félezer ember életkörülményeit szeretnénk javítani.

A TOP-5.2.1-15 projekt átfogó célja a kijelölt területen élő népesség társadalmi integrációjának elősegítése az életminőségének, egészségügyi, munkaerő-piaci helyzetének javítása. A projekt keretén belül a célterületen élő lakosság támogatása valósul meg különböző szociális szakmai programok megvalósításával. A tevékenységek a projekt előkészítése során (2016 tavaszán) végzett felmérésre, illetve az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatás során tapasztalt nehézségekre, igényekre épülnek.

 

PÁLYÁZAT ADATAI

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén.

Támogatási összeg:                        60.000.000 Ft

Pályázati időszak:                            2017. december 1. – 2021. február 28.

 

CÉLTERÜLET, CÉLCSOPORT

A projekt célterülete a Damjanich u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Telepi út - Alsóbene tanya -Beneszél u. - Dankó P. utca által határolt területet jelenti. A területen belül bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők, illetve életvitelszerűen a területen élő (de be nem jelentett) személyek vehetnek részt a projekt programjaiban és igénybe vehetik a programban felkínált segítségeket, lehetőségeket.

 

PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK

Folyamatos szociális munka

A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy a célterületen élők folyamatos és intenzív segítői támogatást kapjanak. A szociális munka célja a folyamatos támogató jelenlét megteremtése az akcióterületen élők számára, kiemelten a 16-54 éves korcsoport számára. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán belül a problémákhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás igényelhető, illetve munkatársaink az egyes ügyintézésekhez szükséges nyomtatványok kitöltésében, levelek megírásában is segítséget nyújtanak. A szociális munka a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt biztosított.

Nyári sport- és szabadidő táborok

Intézményünk nyári programszervezése hosszú időre tekint vissza, a gyermekjóléti szolgálat évente (július első két hetében) egyhetes nyári tábort szervezett a gyermekek számára. A projekt keretén belül ezt a hagyományt visszük tovább: a tábort 3 évben (2018-tól 2020-ig) is megszervezzük, 5 napos (egy hetes) időszakokban, évente 2 alkalommal. A táborban egy alkalommal 20 fő vehet részt.

Alkotóműhely

Pályázati programunk számos programot kínál a gyermekeknek, fiataloknak, ezek közé tartozik az Alkotóműhely is. A program feladata a közösség erősítése, az egyéni tehetségek felismerése, olyan programok szervezése, melyeken keresztül a gyermekek játszva fejleszthetik tudásukat, készségeiket, felfedezhetik a helyi értékeket és tevékeny, alkotó tevékenységben megmutathatják tehetségüket. A foglalkozások célja, hogy játékos foglalkozások formájában segítse az egyéni célok megtalálását, a jövőkép kialakítását. Egy-egy témakör köré foglalkozásokat tervezünk, melyet a téma felkért szakértői vezetnek. A program teret enged az egyéni érdeklődésnek (zene, tánc, ének) és egyúttal növeli a készségek, önkifejezési módok tárházát a rajzolás, festés, kézművesség segítségével.

Tréningek, csoportfoglalkozások

A szülői tréning célja a szülő-gyermek közötti kapcsolat megerősítése, a családon belüli konfliktusok kezelése, hatékony és eredményes nevelési technikák elsajátítása. Ennek érdekében a tréning a kommunikációs és kapcsolatépítő készségek fejlesztését célzó gyakorlatokra épül. A csoportos foglalkozásokat 2 csoportban szervezzük, egy csoport 6 alkalommal, 5 órás időkeretben dolgozik, vagyis a teljes foglalkozás időtartama 30 óra. A csoportokat 2018 és 2019 őszén indítjuk, a csoport létszáma 16-20 fő. A csoportos foglalkozás mellett lehetőség van egyéni foglalkozásra, a csoportvezető szakemberrel egyeztetve.

A fiatalok integrációs esélyeinek növelésére, a beilleszkedés segítésére szociális készségeket fejlesztő tréninget is szervezünk fiataloknak. A csoportos foglalkozáson hatékonyabb, eredményesebb együttműködést, problémamegoldást tanulnak a fiatalok. A foglalkozás a gyermekek és fiatalok aktív közreműködésére épül, ennek alapja a bizalomteli, oldott légkör megteremtése. A pályázat időtartama alatt 3 csoportot indítunk, egy csoport létszáma 16 fő, a foglalkozások 8 alkalommal történnek 3 órás időtartamban, a tanév rendjéhez illeszkedően.

A gyermek-pszichodráma olyan módszer, amely a gyermek természetes viselkedését támogatva a szabad játékban egy szimbolikus teret biztosít a gyermek számára, ahol egyéni érzéseit, tehetségét, értékeit segít kibontakozni és megerősíteni. A módszer alapvetően a gyermeki játék varázslatos öngyógyító erejét használja fel. A gyermek a játékban megjeleníti, „kijátssza” azokat az érzéseit, problémáit, amelyek számára lelki feszültséget okoznak. A foglalkozásokat 8-10 évesek gyermekeknek ajánljuk, a pályázati időszakban 2 csoport indul a tanévhez igazodóan.

EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

Egészségügyi programjaink alapját az egészségügyi szűrések, vizsgálatok, állapotfelmérések adják. Az októberi Egészséghét során megszervezett programok közé tartoznak a célterületen élők szűrővizsgálatai is. A szűrővizsgálatok fókuszát azok a népbetegségek adják, melyek napjainkban a legnagyobb arányban felelősek a megbetegedésekért és halálozásokért.

A mentálhigiénés és családterápiás foglalkozás keretén belül családokkal foglalkozó szakemberek nyújtanak támogatás abban, hogy a szülők a mindennapok problémáit képesek legyenek kezelni. Az egészségmegőrző és fejlesztő programok között elérhetők mentálhigiénés tanácsadások, családterápiás foglalkozások 2018 őszétől, a pályázati időszakban összesen 130 óra időkeretben.

A környezeti tényezők kezelése során kiemelt a hulladékkezelés, a tisztább, rendezett településkép kialakítása a magáningatlanokra és a közterületekre kiterjedően is. E téren Lajosmizse Város Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Intézményünk szoros együttműködésben dolgozik. Célunk a lakosság bevonása a környezettisztaság megteremtésében, hogy a célterület hosszú távon is rendezett, tiszta maradjon.

KÉPZÉSEK

A célterületen a legnagyobb nehézséget az alacsony iskolai végzettség jelenti, a befejezetlen általános iskolai képzés mellett szakma tanulása nem lehetséges, szakmai végzettség nélkül pedig nehéz megfelelő munkát találni. A programban kiemelten fontosnak tartjuk az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását, fejlesztését és ez alapján a jobb életszínvonal elérését. A projekt kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a hiányzó általános iskolai évek (7. és/vagy 8. osztály) pótlására, illetve szakmát adó képzésen való részvételre. A programban a területen élő 16-54 éves korcsoport vehet részt, két csoportban 20-20 fő képzését szervezzük meg. A szakmaszerző képzések várhatóan Kecskeméten futó képzésekbe történő csatlakozással vehetők igénybe, az induló képzések függvényében.

BŰNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA

A projektben szemléletformáló programokat valósítunk meg a rendőrség felkészült szakembereinek bevonásával.  A prevenciós feladatok közül az oktatás, felkészítés területén tudnak a hivatásos állomány tagjai segítséget nyújtani a gyermekeknek és fiataloknak abban, hogy mind az áldozattá, mind az elkövetővé válást el tudják kerülni. Fontos eleme a programnak a rendőri feladatok bemutatása, amely közvetlen elérést biztosít a rendőrség felé, növelve ezzel a rendvédelmi szervbe vetett bizalmat.

LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA

Projektünk párhuzamosan és szorosan együttműködve fut a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projekttel. A pályázat egyik célja, hogy egy önálló, önmagáért tenni akaró és tenni képes közösség jöjjön létre, ehhez pedig fontosnak tartjuk, hogy az akcióterületen létesüljön egy közösségi ház. A tapasztalatok és az eddig jelzett igények szerint a lakosság szívesebben venne részt előadásokon, képzéseken, fórumokon, ha a lakóhelyéhez közelebb lévő intézményben kerülnének azok megtartásra. Ezért a TOP-4.3.1-15 kódszámú pályázat keretében Lajosmizse Város Önkormányzata a Bajcsy-Zsilinszky u. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant felújítja és közösségi céllal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére használatra átadja.