Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye adatkezelő Adatkezelői Nyilvántartása

2022-07-06
Adminisztrátor
224
I. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Adatkezelő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106
Adatkezelő elektronikus címe: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 76 356-184
Adatvédelmi tisztviselő: VFK Data Pro. Kft.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@vfkdatapro.hu
Utolsó Módosítás dátuma: 2022. 07. 06.II. Adatkezelő konkrét adatkezelési tevékenységei:

 
 1. ÉRINTETTEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az érintettek számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás az érintettekkel, annak érdekében, hogy az Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre választ tudjon adni, illetve a megkeresés jellegére tekintettel a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az Érintett által megadott alábbi személyes adatok kezelése történik:
 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • cím.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek A kapcsolatfelvételt kezdeményező, vagy az igazoltan az Ő nevében eljáró érintett.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az Ő nevében igazoltan eljáró személytől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig őrzi meg (a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerint), az Adatkezelő esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.
Adatok továbbítása Adattovábbításra nem kerül sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: (1) -


 
 1. ÉRINTETTEK KÉPMÁSÁNAK MEGJELENÍTÉSE ADATKEZELŐ HONLAPJÁN/KÖZÖSSÉGI MÉDIÁS FELÜLETÉN
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az adatkezelő honlapját látogató érintettek számára megfelelő információ nyújtása, adatkezelő népszerűsítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái A megjelenített tartalmakon (kép/videó) felismerhető érintett személyek képmása.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek Az elkészített képeken vagy videó felvételeken szereplő érintettek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő az érintettek képmását az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott tartalom honlapról, vagy közösségi médiás felületről történő törlésének időpontjáig kezeli.
Adatok továbbítása Adattovábbításra nem kerül sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. SZERZŐDÉSES PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő és a szerződéses partnerei által megkötött szerződések teljesülésének elősegítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Partnert képviselő érintett/ek, kapcsolattartó/k:
 • neve/ei,
 • címe/ei,
 • e-mail címe/ei,
 • fax száma/ai,
 • telefonszáma/ai.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelést az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Ptk.,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Érintettek Adatkezelő szerződéses partnereit képviselő természetes személy érintett/ek, vagy kapcsolattartóként megjelölt személy/ek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az Ő nevében eljáró személy.
Adatkezelés ideje Adatkezelő a megadott személyes adatokat:
a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 évig (Ptk. 6:22. § (1)),
az adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)),
a Számviteli bizonylatok esetén 8 évig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169.§).
Adatok továbbítása Adattovábbításra adott esetben az adatkezelőt érintő, az illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységének gyakorlása során (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) vagy egyéb esetben hivatalos hatósági, bírósági megkeresésére, a megfelelő jogalap megjelölése esetén kerülhet sor, illetve a szerződésből eredő jogok biztosítása érdekében, a szükséges jogorvoslati eljárások lefolytatása érdekében kerülhet sor adattovábbításra.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KAPCSÁN KEZELT ÉRINTETTI SZEMÉLYES ADATOK
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz panasszal vagy közérdekű bejelentéssel forduló természetes személy érintettek bejelentéseinek elintézése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett:
 • neve,
 • lakcíme,
 • ellátottak egészségügyi adatai, leletek, szakorvosi vélemények, javaslatok,
 • családi körülmények (családsegítő esetében),
 • hozzátartózok, családtagok, gyerekek adatai,
 • esetlegesen e-mail címe.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 4. § (4) bekezdésén alapul.
Érintettek Az Adatkezelőhöz panasszal, vagy közérdekű bejelentéssel forduló természetes személy érintett.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje Az elektronikus rendszerben a közérdekű bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.
Adatok továbbítása Adattovábbításra a panasz, illetve közérdekű bejelentés vizsgálatában, kezelésében eljáró illetékes szervek részére kerül sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. A KÖZÉRDEKŰ-ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSE IRÁNTI IGÉNYEK KAPCSÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz közérdekű adatok megismerése, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton előterjesztett igények elintézése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett:
 • neve,
 • elérhetősége (lakcím, telefonszám, email cím, stb.)
 • költségtérítés esetén bankszámlaszám.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • Info. tv. 28. §,
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet.
Érintettek Az Adatkezelőhöz közérdekű adat megismerése, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényel forduló természetes, vagy jogi személy.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az adatkezelőhöz forduló természetes személy, vagy jogi személy esetében a képviseletében eljáró személy.
Adatkezelés ideje Adatkezelő a megadott személyes adatokat:
az ismételt igények felismerése érdekében egy évet követően törli (Info. tv. 29. (1a)),
költségtérítés megállapítása esetén:
az adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)),
a Számviteli bizonylatok esetén 8 évig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169.§).
Adatok továbbítása Adattovábbításra adott esetben az adatkezelőt érintő, az illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységének gyakorlása során (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) vagy egyéb esetben hivatalos hatósági, bírósági megkeresésére, a megfelelő jogalap megjelölése esetén kerülhet sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL TARTOTT RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő vagy a közreműködője által szervezett rendezvényen készített fotók felhasználása, honlapon vagy közösségi médiás felületen történő közzététele, az Adatkezelő népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása, arculatának marketingtevékenységgel történő erősítése, adott rendezvény esetében a rendezvényen résztvevő érintett/ek beazonosítása, kapcsolattartás a további rendezvények szervezése érdekében.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett:
 • neve (regisztráció esetén),
 • esetlegesen e-mail címe, telefonszáma (regisztráció esetén),
 • képmása.
 • Sport és szabadidő tábor esetében regisztráció alapján,
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek Az adott rendezvényen részt vevő érintettek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az Ő nevében eljáró személytől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott tartalom honlapról, vagy közösségi médiás felületről történő törlésének időpontjáig kezeli (képmás esetében).
Adatok továbbítása Adattovábbításra egy adott rendezvény kapcsán esetlegesen sor kerülhet, melyről Adatkezelő részletes tájékoztatása az adott rendezvény kapcsán készült speciális adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel az adott rendezvény helyszínén, vagy Adatkezelő megadott elérhetőségén.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ ÁLLÁSHIRDETÉSEI KAPCSÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelőnél meglévő vagy megüresedő munkakörök betöltése érdekében, az adatkezelőhöz bármilyen úton eljutatott önéletrajzok és mellékletei adatainak kezelése, mely adatkezelés kiterjed a munkaviszony keletkezése keretében a munkavállaló kiválasztására és a velük való kapcsolatfelvételre, az önéletrajzok és egyéb, a kiválasztási folyamat során keletkezett adatok eltárolására az alábbiakban jelzett ideig. Az adatkezelés kiterjed az esetleges állásinterjún, a leadott álláspályázat tartalmának tisztázásával, valamint a pályázó által az állásinterjún közölt szakmai elvárásokkal, igényekkel, és az esetleges szakmai kérdésekkel, személyes kompetenciákkal és feladatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére is.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett:
 • neve,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési helye, ideje,
 • állandó lakcím,
 • tartózkodási hely,
 • családi állapota,
 • állampolgársága,
 • képmása,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • szakképzettséget igazoló dokumentumai.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek A kapcsolatfelvételt kezdeményező, vagy az igazoltan az Ő nevében eljáró érintett.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az Ő nevében igazoltan eljáró személytől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy amennyiben ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul, 1 évig kezeli. Hozzájárulás hiányában a felvételre nem kerülő érintettek számára álláspályázatuk anyagait visszaküldésre kerülnek és az esetlegesen tárolt adatokat Adatkezelő törli.
Adatok továbbítása Adattovábbításra nem kerül sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT BIZTONSÁGI KAMERARENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő által használt ingatlan területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonság elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása, Adatkezelő vagyonának védelme.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintettek képmása a kamerák által rögzített felvételek alapján.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Érintettek Az Adatkezelő kamerával felszerelt helyiségeibe belépő, ott tartózkodó személyek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, a róla készült felvétel útján.
Adatkezelés ideje Adatkezelő a felvételeket a rögzítésüket követően 3 napon belül megsemmisíti. Amennyiben a felvételek bizonyítékként szolgálhatnak, felhasználásra kerülnek a szükséges mértékben, azokat adatkezelő megőrzi az érintettnek, vagy az adott hatóságnak történő átadásáig.
Adatok továbbítása Adattovábbításra kizárólag olyan magatartásra, vagy kötelezettségszegés esetén kerül sor, amely kapcsán harmadik fél jogos érdeke nyer igazolást, vagy amelyre tekintettel hatósági ügy megindítására van szükség. Ilyen esetben a személyes adatok, az érintett harmadik fél számára, vagy az ügyben illetékes hatóságok részére kerülnek továbbításra.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -

 
 1. ADATKEZELŐ KÖZFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - Védőnői szolgálat tevékenységhez tartozó adatkezelés
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő ellátási körébe tartozó érintett ellátottak, gondozottak ellátásnak biztosítása az Adatkezelőre, mint közfeladatot ellátó szervre vonatkozó, alább felsorolásra kerül jogszabályi rendelkezések teljesítése mellett.
Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
 • Családi és utóneve,
 • születéskori neve,
 • neme,
 • születési helye és ideje,
 • állampolgársága,
 • anya leánykori családi és utóneve,
 • lakóhelye,
 • tartózkodási helye,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • TAJ száma,
 • kórtörténete,
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételei / radiológia, UH felvételek/,
 • szövettani, kórtani, mikrobiológiai, laboratóriumi leletei,
 • hozzátartozó értesítési elérhetősége.
A védőnői gondozási lapok tartalmi követelményei:
 • anamnézis
 • védőoltások adatai,
 • fokozott gondozásba vétel adatai,
 • védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja,
 • a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetősége.
A családgondozási törzslap tartalmazza:
 • családi adatlapot,
 • a nővédelemi, a várandós anya, a gyermekágyas, a gyermek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) gondozási lapját.
A családi adatlap tartalmi követelményei:
 • családtagok személyi adatai,
 • családi anamnézis.
Eseti nyilvántartás esetén:
 • a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, születési hely, idő),
 • a gondozott lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét, állampolgárságát, a védőnői ellátás okát, időpontját, ellátás módját és a védőnő további intézkedését.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.
Az egészségügyi adatok kezelésére a fenti jogalap mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel alapján kerül sor.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet,
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 • a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet,
 • önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet.
Érintettek Az Adatkezelő szakellátását igénybevevő ellátottak, gondozottak.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az érintett törvényes képviselőjétől.
Adatkezelés ideje Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) alapján az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.
A 1997. évi XLVII. törvény 30. § (2) alapján a Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
Adatok továbbítása Adattovábbítás a 49/2004 ESzCsM rendelet szerint egészségügyi alapellátás és szakellátás, gyermekjóléti, szociális és családsegítését végző intézmények, bűnüldöző szervek, népegészségügyi, járványügyi szervek, közoktatási intézmények felé történik adott esetben.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ KÖZFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - Egészségügyi szolgáltatásnyújtással, gyógykezeléssel kapcsolatos érintetti adatok kezelése
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő ellátási körébe tartozó érintett ellátottak, gondozottak ellátásnak, gyógykezelésének biztosítása az Adatkezelőre, mint közfeladatot ellátó szervre vonatkozó, alább felsorolásra kerül jogszabályi rendelkezések teljesítése mellett, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136. §-a alapján az érintett által igénybe vett gyógykezelés kapcsán Adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
 • családi és utóneve,
 • születéskori neve,
 • neme,
 • születési helye és ideje,
 • állampolgársága,
 • anya leánykori családi és utóneve,
 • lakóhelye,
 • tartózkodási helye,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • TAJ száma,
 • kórtörténete,
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételei / radiológia, UH felvételek/,
 • szövettani, kórtani, mikrobiológiai, laboratóriumi leletei,
 • egészségpénztári kártyaszáma,
 • hozzátartozó értesítési elérhetősége.
 • A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti személyes adatok, a központi eseménykatalógus számára történő adatszolgáltatás esetén (EESZT-en belül).
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.
Az egészségügyi adatok kezelésére a fenti jogalap mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel alapján kerül sor.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 • 21/2018. (VII.9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól,
 • Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet,
 • Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet,
 • Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet,
 • Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.
Érintettek Az Adatkezelő gyógyászati ellátását igénybevevő ellátottak, gondozottak.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az érintett törvényes képviselőjétől.
Adatkezelés ideje Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) alapján az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.
A 1997. évi XLVII. törvény 30. § (2) alapján a Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
Az EESZT-ben fellelhető egészségügyi profilban rögzített adatokat az érintett halála után 5 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell a 1997. évi XLVII. törvény 35/J. §-a alapján.
A 1997. évi XLVII. törvény 35/D. § (1) a) pontjában nevesített és az EESZT működtetője által vezetett nyilvántartásban rögzített adatok nyilvántartásban való megőrzésének határideje 25 év.
A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.
Adatok továbbítása Adattovábbítás az alábbi szervezetek felé történik:
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EESZT működtetője,
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
 • adott esetben az érintett Egészségpénztári szolgáltatója.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ KÖZFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - Szociális ellátás biztosításával kapcsolatos érintetti adatok kezelése
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő ellátási körébe tartozó érintett ellátottak, gondozottak ellátásnak biztosítása személyes gondoskodás keretében, az Adatkezelőre, mint közfeladatot ellátó szervre vonatkozó, alább felsorolásra kerül jogszabályi rendelkezések teljesítése mellett.
Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
 • családi és utóneve,
 • születéskori neve,
 • neme,
 • születési helye és ideje,
 • állampolgársága,
 • anya leánykori családi és utóneve,
 • lakóhelye,
 • tartózkodási helye,
 • telefonszáma,
 • TAJ száma,
 • egészségügyi állapotra vonatkozó leletek, szakorvosi vélemények, javaslatok,
 • a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,
 • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet,
 • 15/1998 (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet - a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről,
 • 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Érintettek Az Adatkezelő ellátását igénybevevő ellátottak, gondozottak.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az érintett törvényes képviselőjétől.
Adatkezelés ideje Adatkezelőnek az ellátást igénybe vevők adatait, jogszabály alapján, az ellátás megszűnésétől számított 5 évig (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 23. § (1) bekezdése).
Adatok továbbítása Adattovábbítás az alábbi szervezetek felé történik:
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EESZT működtetője,
 • Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszert működtető Magyar Államkincstár.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ KÖZFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás biztosításával kapcsolatos érintetti adatok kezelése
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja az Adatkezelő ellátási körébe tartozó érintett ellátottak, gondozottak ellátásnak, gyógykezelésének biztosítása az Adatkezelőre, mint közfeladatot ellátó szervre vonatkozó, alább felsorolásra kerül jogszabályi rendelkezések teljesítése mellett.
Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
 • a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatai,
 • társadalombiztosítási azonosító jele,
 • a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát,
 • a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok,
 • az ellátással kapcsolatos döntések, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás érdemi elbírálására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontja,
 • a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatok,
 • a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatok
 • adott esetben a helyettes szülők, szülők, testvérek, egy háztartásban élők alábbi adatai:
  • név,
  • ellátás helye (cím)
  • jövedelmi viszonyok,
  • környezettanulmányban szereplő adatok, a megfelelő gondoskodásra vonatkozóan.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet,
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 235/1997. (XII.7.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
 • a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Érintettek Az Adatkezelő ellátását igénybevevő ellátottak, gondozottak, helyettes szülők.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az érintett törvényes képviselőjétől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő a személyes adatok törléséről az ágazati jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, valamint az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint gondoskodik.
Adatok továbbítása Adattovábbítás az alábbi szervezetek felé történik:
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EESZT működtetője,
 • Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszert, valamint a Gyermekeink Védelmében Rendszert (GYVR) működtető Magyar Államkincstár.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ KÖZFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS – Ingyenes vagy kedvezményes szociális étkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó érintetti személyes adatok kezelése
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja a közétkeztetés biztosítása, ezáltal az adatkezelő közfeladatának ellátása, valamint adatkezelő jogi kötelezettségeinek a teljesítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelő az iskolai ellátást igénybe vevő gyermekek, és törvényes képviselőik (szülők, gondviselők, nevelőszülők) személyes és különleges adatait kezeli az alábbiak szerint:
A szociális étkeztetésben érintett:
 • neve (étkezést igénybe vevő),
 • természetes személyazonosító adatai,
 • társadalombiztosítási Azonosító Jele,
 • telefonszáma,
 • lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
 • speciális étrend miatti egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, orvosi igazolások,
 • állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat)
 • cselekvőképességre vonatkozó adatok.
Törvényes képviselője/gondviselője, hozzátartozója:
 • neve,
 • születési helye és ideje,
 • lakcíme.
Önkéntes hozzájárulás esetén a törvényes képviselő:
 • e-mail címe,
 • telefonszáma.
Az igénybe vett szolgáltatás, adatai.
Térítési díj kedvezményes igénybevétele esetén:
 • a kedvezményes térítési díj igénybevételéhez benyújtott iratok, igazolások adatai.
Diétás étkezési igény esetén:
 • szülői nyilatkozatban szereplő adatok, szakorvosi vélemény/igazolás.
Banki átutalás, csoportos beszedési megbízás, túlfizetés visszatérítés esetén:
 • számlafizető neve,
 • bankszámlaszáma,
 • térítési díj összege.
Hátralékkal kapcsolatos adatok, részletfizetésre vonatkozó adatok.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges. Az egészségügyi adatok kezelésére a fenti jogalap mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel alapján kerül sor.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,
 • A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet,
 • a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Érintettek Az Adatkezelő étkeztetési ellátását igénybevevő érintettek és törvényes képviselőik.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől, vagy az érintett törvényes képviselőjétől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő a megadott személyes adatokat:
a jogviszony megszűnésétől számított 5 évig (Ptk. 6:22. § (1)),
az adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)),
a Számviteli bizonylatok esetén 8 évig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169.§) kezeli.
Az ellátott érintettek személyes adatait az ellátás megszűnésétől számított 5 évig, a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálat dokumentumait 15 évig őrzi meg adatkezelő.
Adatok továbbítása Adattovábbítás a Magyar Államkincstár által üzemeltetett informatikai rendszerekbe,
 • a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) informatikai rendszerbe történik.
 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete.
 • BORTELLO Kft.- kiszállítás végett
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ FOGLALKOZTATOTTJAINAK ÉS MUNKAVÁLLALÓINAK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja a foglalkoztatottak, munkavállalók esetében, a foglalkoztatottak, munkavállalók jogviszony létesítése, a munkaszerződés megkötése, a munkaviszony fenntartása, a munkaszerződés teljesítése és megszűnése, valamint adatkezelő törvényi kötelezettség teljesítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett munkavállalók/foglalkoztatottak természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:
 • munkavállaló/foglalkoztatott neve,
 • születési helye, ideje,
 • anyja neve,
 • személyi igazolvány száma,
 • állandó és ideiglenes lakcíme,
 • állampolgársága,
 • iskolai végzettsége,
 • szakmai, tanfolyami végzettségei
 • munkakör, telephely, felvétel időpontja,
 • gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén),
 • 16. életév alatti eltartott adatai (név, születési idő, TAJ szám),


A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok, a 2020. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján:
 • neve (leánykori neve),
 • születési helye, ideje,
 • anyja neve,
 • TAJ száma, adóazonosító jele,
 • lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • családi állapota,
 • gyermekeinek születési ideje,
 • egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete,
 • legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi),
 • szakképzettsége(i),
 • iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai,
 • tudományos fokozata,
 • idegennyelv-ismerete,
 • a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, a munkahely megnevezése, a megszűnés módja, időpontja,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszony kezdete,
 • állampolgársága,
 • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,
 • a szolgálati elismerés és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
 • e szervnél a jogviszony kezdete,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma,
 • címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai,
 • a minősítés időpontja és tartalma,
 • személyi juttatások,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkából való távollétének jogcíme és időtartama,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontja, módja, a végkielégítés adatai,
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai.
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő a részére kötelezően átadott személyes adatokat az Mt. 10. § (1)-(4) bekezdéseinek törvényi felhatalmazása alapján kezelik, a rá vonatkozó jogi, jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c.)/e.) pontjának megfelelően kezeli.
A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság vizsgálat elvégzését a jogszabályok kötelezően előírják adatkezelő számára, így a foglalkozás-egészségügyi alkalmasságra vonatkozó különleges adatokat adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c.)/e.) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének h.) pontja (az adatkezelés megelőző munkahelyi egészségügyi célokból, a Munkavállalók munkavégzési képesség felmérése érdekében szükséges) alapján kezeli.
Adatkezelő a közte és a foglalkoztatott/munkavállaló között fennálló munkaszerződés/kinevezés teljesítése érdekében kezelik az érintett foglalkoztatottak személyes adatait (GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja).
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. évi IV. törvény,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény;
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
 • egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
 • egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet.
Érintettek Foglalkoztatott, munkavállaló érintettek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1)).
Adatok továbbítása Az adatok továbbítása az alábbiakban felsoroltak számára történik:
 • Adatkezelő munkavédelmi szolgáltató partnere: Géniusz Bt., 6000 Kecskemét, Áfonya u. 77., adószám: 20500681-1-03
 • Adatkezelő szerződéses foglalkozás-egészségügyi szolgáltató partnere (üzemorvos); Consilium Bonum Tanácsadó Bt., 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. A épület, adószám: 22334828-1-03
 • A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok, különösen:
 • az Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
 • a Szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartást működtető Magyar Államkincstár,
 • Központi Statisztikai Hivatal.
 • OKF felé, (Országos Kórházi Főhatóság), engedélyével dolgozók munkavállalása, szociális munkás,
 • NEAK felé,
 • Egészségügyi szakdolgozói kamara,
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ FOGLALKOZTATOTTJAINAK ÉS MUNKAVÁLLALÓINAK BÉR- ÉS JÁRULÉKELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja a foglalkoztatottak, munkavállalók esetében, a foglalkoztatottak, munkavállalók jogviszony létesítése, a munkaszerződés megkötése, a munkaviszony fenntartása, a munkaszerződés teljesítése és megszűnése, valamint adatkezelő törvényi kötelezettség teljesítése.
Kezelt személyes adatok kategóriái Az érintett munkavállalók/foglalkoztatottak természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:
A munkavállalók, foglalkoztatottak bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:
 • munkavállaló neve,
 • adószáma,
 • TAJ száma,
 • bankszámlaszáma,
 • nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok,
 • eltartottjai adatai (név, adószám, TAJ szám),
 • házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám),
 • munkaköre, beosztása.
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő a részére kötelezően átadott személyes adatokat az Mt. 10. § (1)-(4) bekezdéseinek törvényi felhatalmazása alapján kezelik, a rá vonatkozó jogi, jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c.)/e.) pontjának megfelelően kezeli.
Adatkezelő a közte és a foglalkoztatott/munkavállaló között fennálló munkaszerződés/kinevezés teljesítése érdekében kezelik az érintett foglalkoztatottak személyes adatait (GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja).
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. évi IV. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
 • a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény,
 • egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
 • egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet.
Érintettek Foglalkoztatott, munkavállaló érintettek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1)).
Adatok továbbítása Adattovábbítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve adott esetben, például keresőképtelenség esetén az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé történik.
A bér-és járulékelszámolással kapcsolatos feladatokat a Fenntartó (Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás) látja el, az ehhez szükséges, adatokat továbbításra kerülnek.
 • NEAK Bérszámfejtési Rendszere, egészségügyi és szakalkalmazottak állami támogatásához
 • ASP,
 • EMMI által üzemeltetett rendszerben a szociális területen dolgozók,
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -


 
 1. ADATKEZELŐ FOGLALKOZTATOTTJAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ESETÉBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS – Magánhasználatra engedélyezett számítástechnikai, infokommunikációs, illetve elektronikus eszközök
Adatkezelési cél megnevezése és leírása Az adatkezelés célja a foglalkoztatottak, munkavállalók részére feladatellátásuk kapcsán rendelkezésre bocsátott informatikai és infokommunikációs eszköz magánhasználatának biztosítása.
Kezelt személyes adatok kategóriái A munkavállalók által a használatukra átadott eszközön tárolt személyes adatok (pl.: telefonszámok, fényképek, e-mail címek, stb.).
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelést továbbá az alábbi jogszabályok írják elő:
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (különösen: 196-197.§.-ai).
Érintettek Foglalkoztatott, munkavállaló érintettek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs vagy elektronikus eszköz munkavállaló általi leadásának időpontjáig. A leadást követően az eszköz tartalma törlésre kerül.
Adatok továbbítása Adattovábbításra nem kerül sor.
Nemzetközi adattovábbítás esetén továbbított adatok: -
Adatvédelmi incidens: -
1 A kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és a kezelésükre tett intézkedések.