Egyéb információk

2020-12-17
Adminisztrátor
1162

Ellátójogi képviselő

Ladányi Mónika
Telefonszám: 06-20/489-9605
E-mail: ladanyi.monika@ijb.emmi.gov.hu

Képviselők elérhetősége


Gyermekjogi képviselő

Sáfárné dr. Tóth Klementina
Telefonszám: 06/20/489-95-38
E-mail: terez.klementina.toth.safarne@ijsz.bm.gov.hu

Képviselők elérhetősége
 

Egyéb információk

A jelzőrendszer tagjai:

Gyvt.17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b)a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c)a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g)a pártfogó felügyelői szolgálat,
h)az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k) a munkaügyi hatóság,
l)a javítóintézet,
m)a gyermekjogi képviselő,
n)a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
(2a)A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.
A jelzőrendszert alkotó személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni!
A család-és gyermekjóléti szolgálat a hozzá érkező jelzéseket fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálján (http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok )
megjelentek az alábbi ellátásokról szóló kiadványok.
 
Gyermekek után járó ellátások –
 http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok
 
Tájékoztató a gyermekek utáni ellátásokról
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok
Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény)
Családi adókedvezmény
Családi pótlék - nevelés, ellátás, iskoláztatási támogatás
Gyermekgondozási díj (GYED)
Gyermekgondozást segítő ellátás
Gyermeknevelési támogatás (GYET) + Anyasági támogatás
Gyermekvédelmi kedvezmények
Magasabb összegű családi pótlék
Csecsemőgondozási díj (CSED)
Gyermekétkeztetés
 
Szociális rászorultság esetén járó ellátások - http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/szocialis-raszorultsag
 
Tájékoztató szociális ellátásokról
Szociális Táblázat
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
Aktív korúak ellátása
Ápolási díj
Fogyatékossági támogatás
Idősek otthona
Időskorúak járadéka
Közgyógyellátás
Parkolási igazolvány
Szociális alapszolgáltatások
 
 
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai - http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról
Rehabilitációs ellátás
Rokkantsági ellátás