Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye egyes szervezeti egységeinek feladatai

2022-07-06
Adminisztrátor
317

1. Az intézmény által biztosított egészségügyi szolgáltatások

1.1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás célja a háziorvosok napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg szakorvosi vizsgálatra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

1.2. A területi védőnői szolgálat a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 3. § szerinti nővédelmi, várandós anyák gondozásával kapcsolatos feladatokat, a gyermekágyas időszakhoz kötődő tanácsadási, segítségnyújtási feladatokat, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig terjedő gondozási feladatokat, a családgondozáshoz, illetve az egyéni és közösségi egészségfejlesztéshez, egészségvédelmi programokhoz kapcsolódó tevékenységeket látja el.

1.3. Az iskola-egészségügyiszolgáltatáson belül intézményünk az iskolai védőnői szolgáltatás biztosítása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében leírt feladatok vonatkozásában, az Intézmény ellátási területén működő oktatási intézményekben.

1.4. Járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása, vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvosi vagy nem szakorvosi tevékenységek keretében végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a betegek folyamatos vagy többszöri alkalommal történő gondozását, kezelését nyújtó egészségügyi ellátás:
a) Reumatológia szakrendelés,
b) Szemészeti szakrendelés,
c) Nőgyógyászati szakrendelés,
d) Kardiológiai szakrendelés,
e) Bőrgyógyászati szakrendelés,
f) Pszichiátriai szakrendelés,
g) Fizioterápia,
h) Gyógytorna

1.5. Diagnosztikai tevékenység keretén belül az Intézmény J0 laboratóriumot (mintavételi hely) működtet.

2. Az intézmény által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

2.1. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés igénybevétele megvalósulhat helyben fogyasztással, elvitellel, illetve kiszállítással.

2.2. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

2.3. Idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul.

2.4 Családsegítés célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

2.5. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

2.6. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

3. Az intézmény által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

3.2. A gyermekjóléti szolgáltatás kiemelt feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében annak észlelése, jogi és szakmai szabályzókban rögzített módon történő kezelése.

3.3. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szakmai szervezeti egység (Család- és gyermekjóléti szolgálat) keretében működik. A Család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés szolgáltatási feladatait. A Család- és gyermekjóléti szolgálat az Intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló szervezeti egységeként működik.