A szolgálat feladata

2020-12-14
Adminisztrátor
596

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik. Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában és az óvodákban végzi.

A területi védőnő feladatai:

 • nővédelem,
 • a várandós anyák gondozása,
 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
 • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
 • az óvodában a védőnői feladatok végzése,
 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása.
Az iskolavédőnő munkáját Fazekas Emőke látja el a Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában.


Az iskolavédőnő feladatai az oktatási intézményekben:

 • Az iskolába járó tanulók egyéni szükségleteinek, a jogszabályi, valamint módszertani előírásoknak megfelelően folyamatos védőnői gondozásban részesülnek az oktatási-nevelési intézményben az iskolát ellátó orvos, pedagógusok, intézményvezetés, szülők, illetve a törvényes képviselő, valamint civil szervezetek bevonásával.
 • A védőnő kiemelt figyelmet fordít a tanuló pszichoszomatikus fejlődésére, annak feltételeire, az egyéni sajátosságokra, a képességekre épülő pályaválasztásra, az oktatási-nevelési intézmény, mint másodlagos szocializációs szintér egészségfejlesztő környezetté formálására.
 • Gondoskodik a szűrővizsgálatok, a védőoltások elvégzéséről, az életkornak megfelelő egészségnevelésről.
 • A gondozás éves munkaterv szerint történik, mely a jogszabályoknak/ módszertani útmutatóknak megfelelően a tanuló szükségletei szerint a családi környezet ismeretén alapul. A munkaterv kapcsolódik az intézmény pedagógiai-nevelési és egészségfejlesztési programjához, kialakítása az intézmény vezetésével egyeztetve történik. A védőnő a tanév végén összegzi az elvégzett munka eredményeit, a tanulók fejlődését, a kitűzött egészségfejlesztési célok teljesítésülését. Elvégzi az általa teljesített feladatokról vezetett dokumentáció alapján a jogszabályban előírt adatszolgáltatást és éves jelentést.

Az oktatási intézményt ellátó védőnő kapcsolatot tart:

 • a gyermek szüleivel, törvényes képviselőjével, gondviselőjével, gyámjával
 • a gyermek területi védőnőjével
 • háziorvosával, házi gyermekorvosával
 • az oktatási-nevelési intézményt ellátó orvossal, pszichológussal, fejlesztő pedagógusokkal
 • szükség szerint a gyermek szakorvosaival
 • pedagógusokkal, intézményvezetéssel
 • gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, mediátorokkal
 • pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel
 • a gyermek egészségügyi és szociális szükségleteiből adódó egyéb szakemberekkel
 • az ÁNTSZ vezető védőnővel
 • az ÁNTSZ közegészségügyi felügyelővel, egészségőrrel, élelmezés felügyelővel
 • szakmai szervezetekkel
 • civil és karitatív szervezetekkel
 • gyermek és ifjúsági szervezetekkel