Alapvető jogszabályok

0000-00-00
Adminisztrátor
142
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
2011. évi CXII. Info. tv.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról