Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti felépítése

2022-07-06
Adminisztrátor
288
1. Az Intézmény szervezeti felépítése
1.1. Az Intézmény szervezeti struktúráját az intézményi közszolgáltatások, az azt megvalósító feladatkörök jellege, továbbá jogszabályi, szakmai előírások és az ahhoz tartozó kompetenciák határozzák meg.
1.2. Az Intézmény szervezeti felépítését, az egyes szervezeti és szakmai egységek megnevezését, a hierarchikus kapcsolatokat, a mellérendeltségi viszonyokat a szervezeti ábra, az általuk ellátott feladatkörök, vezetők és kompetenciák megnevezését e fejezet tartalmazza.
1.3. Az Intézmény szervezeti egységei a munkamegosztás szempontjából elkülönült, szakmailag önálló egységek. A szakmai egység önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egység.
Az Intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:
a) Igazgatóság
b) Egészségház
c) Gondozási részleg
d) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.
1.4. Az Intézmény szervezeti ábrája az SzMSz 1. számú mellékletét képezi.
1.5. A szervezeti egységekben a nevesített munkaköröket az SzMSz 3. számú melléklete tartalmazza.

2. Igazgatóság
2.1. Az Igazgatóság az intézményi menedzsment feladatairól gondoskodik, az egészségügyi, gyermekjóléti és a szociális feladatok ellátása érdekében és valamennyi szervezeti egység vonatkozásában.
Az Igazgatóság feladatai:
a) Költségvetési-, létszám-, bérgazdálkodási és finanszírozási feladatok.
b) Munkaügyi, foglalkoztatási feladatok.
c) Képzési, továbbképzési feladatok.
d) Személyzeti munka, közalkalmazottak nyilvántartása.
e) Iktatás, iratkezelési ás irattározási feladatok.
f) Adatkezelési és adatvédelmi feladatok.
g) Ellenőrzésekkel összefüggő feladatok.
h) Statisztikai adatszolgáltatás.
i) Engedélyeztetések, intézményi felújítások, beruházások lebonyolításában részvétel.
j) Intézményvezetői döntéstervezetek előkészítésében közreműködés.
k) Vagyonhasznosítás.
l) Pályázatok készítése, megvalósítása és elszámolása.
m) Marketing munka.
n) Stratégia tervezetek készítése.
o) Informatikai feladatok ellátása, számítógépes munkahelyek, szerver, hálózat, hardver működtetése.
2.2. Az intézményi közszolgáltatások műszaki, technikai feladatait az Igazgatóságba integrált formában működő gondnokság biztosítja.
A gondnokság feladatkörei:
a) Vagyonvédelem.
b) Munkavédelem.
c) Tűzvédelem, villámhárítás.
d) Telefonrendszer, szükségáramforrás üzemképes állapotban tartása.
e) Karbantartási feladatok, karbantartási feladatokat ellátó munkatársak munkájának koordinálása, irányítása.
f) Energiaszolgáltatások felügyelete, energiagazdálkodás, energia-megtakarításra javaslatok tétele.
g) Gépjármű üzemeltetés, karbantartás szervezése; szállítási feladatok.
h) Kommunális hulladék, veszélyes hulladék elszállíttatásáról, jelentései elkészítéséről gondoskodás; szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.
i) Környezettisztasági, épülettakarítási feladatok elvégzése, intézmény előtti területek, udvar takarítása, udvarrend biztosítása, zöldfelületek fenntartása.
j) Anyagbeszerzés.
k) Káresemények kockázatának felmérése, megelőzéssel kapcsolatos feladatok, kárelhárítás.
l) Rendezvényekhez kapcsolódó előkészítő, lebonyolító feladatok.
m) Közhasznú foglalkoztatottak intézményen belüli foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.

3. Egészségház
3.1. Az Egészségház szervezeti egység gondoskodik az egészségügyi alapellátási, járóbeteg szakellátási és diagnosztikai feladatok ellátásról az alábbiak szerint:
a) Egészségügyi alapellátási feladatok
a) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
b) területi védőnői szolgáltatás
c) iskolai védőnői szolgáltatás
b) Egészségügyi járóbeteg-szakellátás, gyógyító és rehabilitációs ellátások
a) szemészet,
b) nőgyógyászat,
c) reumatológia,
d) kardiológia,
e) bőrgyógyászat,
f) pszichiátria,
g) fizioterápia,
h) gyógytorna.
c) Diagnosztika
a) J0 vérvételi hely

4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
4.1. A szervezeti egység gondoskodik az alábbi szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásról:
a) Családsegítés
b) Gyermekjóléti szolgáltatás

5. Gondozási részleg
5.1. A szervezeti egység gondoskodik az alábbi szociális feladatok ellátásról:
a) Étkeztetés
b) Idősek nappali ellátása
c) Házi segítségnyújtás
d) Tanyagondnoki szolgáltatás